Laajuus

Opintojen laajuus on 30 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 5 kk henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille henkilöille. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen tutkinnon osan suorittaminen antaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille pätevyyden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Lähiopetus toteutetaan 13.8.-24.9.2020. Muista osaamisen hankkimisen tavoista keskustellaan erikseen koulutuksesta vastaavan opettajan kanssa.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeneille järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe 5.-7.8.2020. Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä, opettajan haastattelusta ja psykologin haastattelusta. Haastattelut toteutetaan Teams-etäyhteyden välityksellä. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi etähaastattelun aikana (voimassa olevat ajokortit, passi, henkilötodistus). Kokeen sisällöstä ja järjestelyistä tiedotetaan hakijoille tarkemmin koekutsun yhteydessä.

Kelpoisuusvaatimukset

Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0–10 pistettä. Koulutukseen ei voi tulla valituksi ilman kokeeseen osallistumista tai jos saa kokeesta 0 pistettä.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Kuvaus

Opinnoissa kehität valmiuksiasi varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamiseen. Tutkinnon osan tavoitteena on ymmärtää, mitä pedagogisesti painottunut varhaiskasvatus tarkoittaa varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden hengessä . Keskeisiä oppimissisältöjä ovat varhaiskasvatussuunnitelmien tasot, varhaiskasvatuksen arvopohja ja toimintakulttuuri, laaja-alainen osaaminen, oppimisen alueet sekä monipuoliset toimintaympäristöt.
Tutkinnon osan tavoitteena on valmentaa opiskelija toimimaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajana mm. päiväkotiympäristössä. Osaamisen osoittaminen tapahtuu varhaiskasvatuksen ryhmämuotoisessa toimintaympäristössä, jossa toimii moniammatillinen tiimi.

Rakenne

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen-tutkinnon osa, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

- työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman sekä arvoperustan ja toimintakulttuurin periaatteiden mukaisesti
- huomioida toimintaa toteuttaessaan lasten mielenkiinnon kohteita ja tarpeita sekä käyttää työnkuvansa mukaisesti pedagogisen dokumentoinnin työmenetelmää
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida työnkuvansa mukaisesti pedagogista toimintaa huomioimalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet
- ohjata ja tukea leikkiä ymmärtäen sen merkityksen lapselle ja pedagogiselle toiminnalle
- luoda yhdessä työyhteisön kanssa oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta edistävää oppimisympäristöä
- tukea lapsen kielellisiä taitoja, itseilmaisua sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- arvioida ja kehittää omaa toimintaansa osana työyhteisöä.

Monta tapaa opiskella

Lähiopetus toteutetaan 13.8.-24.9. välisenä aikana. Lähiopetuspäivien määrään vaikuttaa opiskelijan aiempi osaaminen ja muut osaamisen hankkimisen tavat. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla varhaiskasvatuksen ympäristössä monipuolisen varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamisen tehtävissä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen koulutuksen tarjonnasta, esimerkiksi kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
22.6.–31.7. ma–pe klo 09–12

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä