Laajuus

Opintojen laajuus on 30 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 5 kk henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille henkilöille. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen tutkinnon osan suorittaminen antaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneille pätevyyden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018, 4 §).

Hakeutuminen

Haku on nyt auki elokuussa 2022 käynnistyvään koulutukseen:
• 7.5.- 28.7.2022 välillä hakeneet kutsutaan 5.8.2022 Jämsässä järjestettävään pääsy- ja soveltuvuskokeeseen. Kutsu lähetetään sähköpostilla elokuun alussa.

Opintojen aloittaminen joustavasti voi olla mahdollista, jos sinulla on jo aikaisempia opintoja tästä tutkinnosta. Lisätietoja voit kysyä Hakupalveluista, yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Koulutukseen hakeneille järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Koe järjestetään lähikokeena ja hakijan tulee varata kokeeseen koko päivä. Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu kirjallisista ennakkotehtävistä, opettajan haastattelusta ja psykologin haastattelusta. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi pääsy- ja soveltuvuuskokeen aikana (voimassa olevat ajokortit, passi, henkilötodistus). Kokeen sisällöstä ja järjestelyistä tiedotetaan hakijoille tarkemmin koekutsun yhteydessä.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen tavoitteena on mitata hakijoiden valmiuksia opiskella ja toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Koe mittaa hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmaratkaisua. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0–10 pistettä. Koulutukseen ei voi tulla valituksi ilman kokeeseen osallistumista tai jos saa kokeesta 0 pistettä.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan seuraavaan mahdolliseen kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe.

Kuvaus

Opinnoissa kehität valmiuksiasi varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamiseen. Tutkinnon osan tavoitteena on ymmärtää, mitä pedagogisesti painottunut varhaiskasvatus tarkoittaa varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden hengessä . Keskeisiä oppimissisältöjä ovat varhaiskasvatussuunnitelmien tasot, varhaiskasvatuksen arvopohja ja toimintakulttuuri, laaja-alainen osaaminen, oppimisen alueet sekä monipuoliset toimintaympäristöt.
Tutkinnon osan tavoitteena on valmentaa opiskelija toimimaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajana mm. päiväkotiympäristössä. Osaamisen osoittaminen tapahtuu varhaiskasvatuksen ryhmämuotoisessa toimintaympäristössä, jossa toimii moniammatillinen tiimi.

Rakenne

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen-tutkinnon osa, 30 osp

Ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa
• työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman sekä arvoperustan ja toimintakulttuurin periaatteiden mukaisesti
• huomioida toimintaa toteuttaessaan lasten mielenkiinnon kohteita ja tarpeita sekä käyttää työnkuvansa mukaisesti pedagogisen dokumentoinnin työmenetelmää
• suunnitella, toteuttaa ja arvioida työnkuvansa mukaisesti pedagogista toimintaa huomioimalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet
• ohjata ja tukea leikkiä ymmärtäen sen merkityksen lapselle ja pedagogiselle toiminnalle
• luoda yhdessä työyhteisön kanssa oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta edistävää oppimisympäristöä
• tukea lapsen kielellisiä taitoja, itseilmaisua sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
• arvioida ja kehittää omaa toimintaansa osana työyhteisöä.

Monta tapaa opiskella

Lähiopetuspäivien määrään vaikuttaa opiskelijan aiempi osaaminen ja muut osaamisen hankkimisen tavat. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla varhaiskasvatuksen ympäristössä monipuolisen varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamisen tehtävissä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja oppisopimuksesta: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387

Kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen koulutuksen tarjonnasta, esimerkiksi kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä