Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 1,5 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Seuraavan kerran opinnot voi aloittaa elokuussa 2019. Opintojen aloituspäivämäärä tarkentuu myöhemmin. Hakemukset elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen tulee tehdä viimeistään 31.7.2019. Tämän jälkeen tulleet hakemukset huomioidaan seuraavassa opiskelijavalinnassa. Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka on 2.8.2019. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (voimassa olevat kuvalliset ajokortit, passi, henkilötodistus).
Opiskele perustason ensihoitajaksi Jämsässä. Koulutus soveltuu sinulle, joka olet sosiaalinen, vastuuntuntoinen ja palveluhenkinen. Sinulla on paineensietokykyä ja päätöksentekotaitoja sekä hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Haluat oppia alan tietotekniikkaa ja teknologiaa. Olet joustava ja sinulla on kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä valmiutta omaksua uusia tietoja ja taitoja oppimalla erilaisissa oppimisympäristöissä. Sinulla on hyvä terveys, halua huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista. Haluat kehittyä hyväksi ensihoidon ammattilaiseksi.

Perustason ensihoidon opintoihin sisältyy ajoharjoittelua ambulanssilla, joten opiskelijalla tulee olla B-luokan ajokortti ennen osaamisalan opintojen alkua.

Kelpoisuusvaatimukset

Koulutukseen hakeutuneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, joka koostuu soveltuvuuden arvioinnista, ennakkotehtävästä, ryhmätilanteesta, yksilöhaastattelusta ja fyysisen kunnon testauksesta. Soveltuvuuskoe 2.8.2019.

Opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu myös hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi.

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa edellytetään käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet tulee arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan.
Opiskelijavalinnan esteenä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon voi olla:

- sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
- sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että ne estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
- veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin ja työssäoppimiseen sijoittumista
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii joustavuutta, paineensietokykyä sekä joustavuutta.

Perustason ensihoitajana voit työskennellä esimerkiksi pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköissä, sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tai terveyskeskusten päivystysvastaanotoilla, akuutti vuodeosastoilla sekä yliopistollisten sairaaloiden tai akuuttihoidon osastoilla ja leikkausosastoilla.

Rakenne

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp:
- Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 25 osp
- Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 30 osp
- Ensihoidossa toimiminen 40 osp
- Akuuttihoitotyössä toimiminen 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osa 15 osp:
- Immobilisaatiohoidon toteuttaminen 15 osp
- Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen 15 osp

- Muita ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia tarjotaan tarvittaessa HOKSin mukaisesti osaamisalaopetuksen sisällä.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
- Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osien osaamistavoitteita 9 osp

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa sovitaan opinnot, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Työpaikalla tapahtuva oppiminen sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja https://www.gradia.fi/oppisopimus

Käytössämme on erilaisia oppimisympäristöjä, kuten koulutusambulanssimme videokameroineen sekä oppilaitoksen oma simulaatioluokka. Koulutusambulanssilla pääset jo koulutuksen aikana harjoittelemaan ajamista ja kliinisiä taitoja pääset harjoittelemaan turvallisesti oikealla Simulaatio Sim Man 3G nukella.

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovan AMK opinnot kuten ensihoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, geronomi, toimintaterapeutti.

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto

Lisää jatkokoulutuksesta www.gradia.fi ja www.opintopolku.fi

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika
24.6.–31.7. ma–pe klo 12–15

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jämsä