Tutkimusluvat Gradian oppilaitoksiin

Gradian ja sen oppilaitosten toiminnasta tutkimusta tai opinnäytetyötä varten kerättäviin tietoihin tarvitaan päätöksentekijän myöntämä lupa. Tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin, jotka koskevat Gradian oppilaitoksia, opiskelijoita tai henkilökuntaa. Emme välitä kyselytutkimuksia kanavissamme ilman tutkimuslupaa.

Tutkimuksen tai opinnäytetyön toteuttamisen mahdollisuuksista on hyvä sopia etukäteen.

 

Tutkimuslupahakemus ja liitteet

Lupaa haetaan tulostettavalla lomakkeella, joka löytyy sivun alareunasta. Tutkimuslupahakemus liitteineen lähetetään allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen: tutkimusluvat@gradia.fi.

Tutkija sitoutuu hakemuksellaan noudattamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä ja velvollisuuksia sekä hävittämään henkilötiedot.

Mikäli tutkimusta tai opinnäytetyötä varten tarvitaan salassa pidettäviä tietoja, on pyydettävä kirjallinen suostumus jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta henkilöltä. Mikäli tutkimuksen kohteena on alle 18-vuotias, tarvitaan tutkimukseen myös huoltajan suostumus.

Tutkimuslupahakemukseen vaaditaan liitteeksi tutkimussuunnitelma, sekä tarvittaessa sitoumus tietojen salassapidosta ja tutkimukseen osallistuvan suostumuslomake.  Vaadittavat liitteet ja muut tiedot lähetetään hakemuksen mukana sähköisesti.

Kyselytutkimuksista tutkimuksen suorittaja toimittaa hakemuksen yhteydessä kysymyslomakkeen ja tiedotteen sekä tutkimukseen osallistuville että alle 18-vuotiaiden osallistujien huoltajille.

 

Tutkimuslupapäätös

Hakija saa päätöksen tutkimusluvastaan sähköpostitse.

Luvan myöntämisen yhteydessä oppilaitoksesta nimetään yhteyshenkilö, jonka kanssa sovitaan tutkimuksen toteuttamisesta ja käytännöistä. Tutkimuksen tekijän on ilmoitettava yhteyshenkilölle kaikista muutoksista tutkimuksen tekemiseen, aineiston keräämisen suorittamiseen tai aikatauluun liittyen.

Tutkimuksen valmistuttua tutkimuksen tuloksista toimitetaan tiivistelmä Gradialle. Tiivistelmäpohja löytyy sivun alareunasta.

Tiedostot
Tiedosto
Tiedosto
Tiedosto
Tiedosto