Jatkuvan haun ammatillisten perustutkintojen valintakriteerit

Ammatillisen koulutuksen jatkuvan haun kohderyhmänä ovat kaikki ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet koulutusta tarvitsevat henkilöt.

Ammatillisen perustutkinnon opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän, tai jolla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Hakijan suomen kielen taidon tulee olla riittävä tutkinnon suorittamiseen. Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimita riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen. Kielikokeen hyväksytyn tuloksen taitotaso vastaa aikaisemmin valtakunnallisesti käytetyn kokeen tasoa (B1.1).

Jos hakijalla on vaikeita oppimisvaikeuksia, tai vaikea vamma tai sairaus, hänet ohjataan hakemaan oppilaitokseen, jossa on mahdollisuus saada vaativaa erityistä tukea. Koulutuskohtaiset terveydentilavaatimukset ja muut mahdolliset valintaan liittyvät edellytykset löytyvät koulutusten kuvauksista.

Gradiassa ammatillisten perustutkintojen sekä VALMA-koulutuksen jatkuvan haun opiskelijavalinnoissa käytetään yhteisiä valintakriteerejä.

Ammatillisten perustutkintojen yhteiset valintakriteerit jatkuvassa haussa

Ammatillisten perustutkintojen jatkuvan haun opiskelijavalinnassa hyödynnetään yhteisten valintakriteerien perusteella tehtävää pisteytystä. Pisteytys tehdään hakemuksella annettujen tietojen sekä muiden mahdollisten opiskelijavalinnan vaiheiden (esim. valintahaastattelu) avulla. Jos koulutukseen ei voida tarjota opiskelupaikkaa kaikille valintakelpoisille, keskisuomalaiset hakijat ovat valinnoissa etusijalla.

Ammatillisten perustutkintojen opiskelijavalinnassa arvioidaan:

  • Hakijan pohjakoulutusta (0/3 pistettä). Arvioidaan tarvetta koulutukselle huomioiden, onko hakijalla suoritettuna vain peruskoulu tai lukio vai lisäksi ammatillinen tai korkea-asteen tutkinto Suomessa tai ulkomailla.
  • Hakijan kouluttautumisen tarvetta (0-6 pistettä). Arvioidaan kouluttautumisen tarvetta esimerkiksi oppivelvollisuus ja koulutus- ja työtilanne huomioiden.
  • Hakijan lähtökohtia (0-6 pistettä). Arvioidaan lähtökohtia tukinnon suorittamiseen huomioiden esimerkiksi aikaisemmat opinnot ja työkokemus.
  • Hakijan tavoitteita ja motivaatiota (0-6 pistettä). Arvioidaan tavoitteita ja motivaatiota opintoihin esimerkiksi harrastuneisuus sekä opintojen aikaiset sekä koulutuksen jälkeiset suunnitelmat huomioiden.

Koulutuksiin, joihin on käytössä pääsy- ja soveltuvuuskokeet, opiskelijavalinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

VALMA-koulutuksen valintakriteerit jatkuvassa haussa

Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, ammatilliseen koulutukseen tähtääville henkilöille. VALMA-koulutus ei ole pääsääntöisesti tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon, valmentavan koulutuksen, korkeakoulututkinnon tai näitä vastaavia ulkomaisia tutkintoja. Jos hakijalla on peruskoulun jälkeinen tutkinto suoritettuna joko Suomessa tai ulkomailla, hänet voidaan ottaa ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen opiskelijaksi vain, jos opiskelu on erityisestä syystä perusteltua jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi.

Suomen kielen taidon tulee olla riittävä koulutuksen suorittamiseen. VALMA-koulutuksessa suomen kielen kielitaidon tulee olla suomi toisena kielenä (S2) -ryhmässä vähintään A2.2 ja muissa ryhmissä vähintään B1.1. Hakijoiden, joiden äidinkieli ei ole suomi, kielitaito arvioidaan kielikokeella.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan VALMA-koulutuksen opiskelijavalinnassa arvioidaan:

  • Hakijan pohjakoulutusta (0-3 pistettä). Arvioidaan, onko hakijalla vain peruskoulu tai sitä vastaavat opinnot suoritettuna, yli puolet ammatillisesta tutkinnosta tai ylioppilastutkinnosta suoritettuna tai peruskoulun jälkeinen toisen tai korkea-asteen tutkinto, ohjaavaa ja valmistava koulutus tai siihen rinnastettavat opinnot suoritettuna.
  • Hakijan kouluttautumisen tarvetta (0-6 pistettä). Arvioidaan ohjauksen ja tuen tarvetta oman ammatillisen suunnan löytymiseen, opiskeluvalmiuksien ja arjen hallinnan vahvistamiseen sekä muita syitä VALMA-koulutuksen suorittamiseen (esim. kielitaidon tai jatko-opintovalmiuksien kartuttaminen).
  • Hakijan lähtökohtia (0-3 pistettä). Arvioidaan lähtökohtia VALMA-koulutuksen suorittamiseen lain määrittämässä 1 vuoden määräajassa.
  • Hakijan tavoitteita ja motivaatiota (0-3 pistettä). Arvioidaan tavoitteita ja motivaatiota VALMA-koulutuksen suorittamiselle ja koulutuksesta hankittavan osaamisen hyödyntämiselle.

VALMA-koulutuksen opiskelijavalinnassa hyödynnetään valintakriteerien perusteella tehtävää pisteytystä. Alustava pisteyttäminen tapahtuu hakulomakkeen tietojen perusteella. VALMA-koulutukseen valinnassa käytetään lisäksi aina haastattelua, jonka avulla tarkennetaan hakijan tilannetta. Kielitaidon vahvistamiseen tarkoitetussa ryhmässä valintakriteereitä voidaan painottaa eri tavalla kuin muissa ryhmissä.

26.6.-29.7. ma-pe puh. klo 9-12 chat klo 13-15
Gradia Hakupalvelut
040 341 6193
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Käyntiosoite
Sepänkatu 3, Jyväskylä
Postiosoite
PL 472, 40101 Jyväskylä