Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian omistaa 12 keskisuomalaista kuntaa. Toimintaamme ohjaa keskeisesti jäsenkuntiemme vahvistama perussopimus sekä hallintosääntö. Näiden dokumenttien lisäksi löydät tältä sivulta muut keskeiset asiakirjamme, jotka myös lakisääteisesti on oltava verkossa saatavilla.

Alla koottuna tiiviit tekstivastineet asiakirjan tarkoituksesta. Varsinaiset asiakirjat ovat joko linkitettynä muilta sivuiltamme tai liitetiedostona tämän sivun lopussa.

Eettiset periaatteet

Gradia toteuttaa ja kehittää eettisesti kestävää, läpinäkyvää ja avointa toimintaa ja päätöksentekoa. Osana näiden asioiden toteutumista kuntayhtymä kokoaa keskeiset asiakirjat Gradian eettisiksi periaatteiksi.

Hallintosääntö

Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän johtamisesta ja toiminnan järjestämisestä sekä jaetaan vastuu asioiden päättämisestä toimielinten ja viranhaltijoiden kesken.

Konserniohje

Konserniohjeessa annetaan konserniin kuuluville yhtiöille yhtenäisiä ohjeita esimerkiksi talouden suunnittelusta ja tiedottamisesta.

Kuntayhtymän strategia

Kuntayhtymän strategiassa päätetään kuntayhtymän toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet (löytyvät asiakirjasta hallintosääntö)

Luottamushenkilöt saavat korvausta luottamustoimeen käyttämästään ajasta. Näiden korvausten perusteet on kerrottu hallintosäännössä.

Perussopimus

Perussopimus on kaiken kuntayhtymän toiminnan perusta. Perussopimuksessa jäsenkunnat sopivat, kuinka kuntayhtymän hallinto, talous ja päätöksenteko järjestetään.

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoituksissa kerrotaan ne asiat, jotka voivat vaikuttaa luottamushenkilön päätöksiin, kuten johtotehtävät yrityksissä tai merkittävä varallisuus.

Talousarvio ja -suunnitelma

Talousarviossa suunnitellaan, mistä kuntayhtymän saa varoja ja kuinka ne aiotaan seuraavana vuonna käyttää. Taloussuunnitelmassa suunnitellaan varojen käyttöä pidemmällä aikavälillä, yleensä kolmen vuoden aikana.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on tarkastella kuntayhtymän hallinnon ja talouden toimintaa. Tarkastuslautakunta koostuu kuntayhtymän jäsenkuntien luottamushenkilöistä. Kerran vuodessa keväällä tarkastuslautakunta tekee arviointikertomuksen, jossa se kertoo omat havaintonsa hallinnon ja talouden toiminnan järjestämiseen liittyvistä asioista.

Tilinpäätös

Tilinpäätöksestä nähdään mihin varat on tilikauden (kalenterivuoden) aikana käytetty.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajat valmistelevat tilintarkastuskertomuksen, jossa he antavat lausuntonsa siitä, onko kuntayhtymän hallinto ja talous järjestetty asianmukaisesti.