Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Sen mukaan rekisteröidyllä on tiettyjä oikeuksia omiin tietoihinsa nähden. Useimmat näistä oikeuksista rekisteröidyllä oli jo henkilötietolain aikanakin, aina vuodesta 1999 alkaen. Henkilötietolaki kumoutuu kansallisen tietosuojalain myötä.

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä (EU 12 - 14 artikla)

Rekisterinpitäjällä eli Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä (Gradia) on velvollisuus toimittaa rekisteröidylle (henkilölle, jota henkilötieto koskee) tietoja henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröityä on informoitava mm. siitä, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään, mihin tietoja luovutetaan ja kauanko tietoja säilytetään.

Tietojen käsittelystä Gradian eri rekistereissä kerrotaan mm. tietosuojaselosteissa. Lisäksi rekistereiden käytön yhteydessä informoidaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksesta ja tietojen käsittelystä.

Oikeus saada pääsy tietoon, tarkastusoikeus (EU 15 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli hänellä on tarkastusoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.

Mikäli rekisteröidyn tietoja käsitellään, rekisteröidylle on toimitettava jäljennös pyydetyistä tiedoista sekä seuraavat tiedot (löytyvät rekisteriselosteista)

  • käsittelyn tarkoitukset
  • kyseessä olevat henkilötietoryhmät
  • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, jos henkilötietoja luovutetaan eteenpäin
  • suunniteltu säilytysaika tai sen määrittämiskriteerit
  • informointi rekisteröidyn oikeuksista (esim. henkilötietojen oikaiseminen tai poistaminen)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • tieto, mistä tietoja kerätään, jos ei rekisteröidyltä itseltään

Vastaus tarkastusoikeuteen on annettava mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään kuukauden kuluessa. Tietyissä tapauksissa aikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella.

Tiedot toimitetaan tapauksesta riippuen paperimuodossa, sähköisesti esim. turvapostilla, suullisesti tai niin, että henkilö tulee katsomaan tiedot paikalle. Rekisteröidyn henkilöllisyys vahvistetaan ennen tietojen antamista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (EU 16 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä esim. toimittamalla lisäselvitys. Rekisterinpitäjän on myös oma-aloitteisesti korjattava huomaamansa epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Aina oikeutta tietojen oikaisemiseen ei kuitenkaan ole (esim. jotkin rikosten tutkintaan tai yleiseen turvallisuuteen liittyvät tapaukset).

Rekisterinpitäjän on ryhdyttävä korjauksiin ilman aiheetonta viivytystä, normaalitapauksessa viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys vahvistetaan ennen rekisteröidyn pyynnöstä tapahtuvaa tietojen oikaisemista.

Mikäli tiedät, että sinusta on epätarkkoja tai virheellisiä henkilötietoja Gradian henkilörekistereissä (esim. yhteystiedot), voit ottaa yhteyttä kyseisen rekisterin pääkäyttäjään. Pääkäyttäjien yhteystiedot löytyvät rekisteriselosteista.

Oikeus tietojen poistamiseen (EU 17 artikla)

Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot esim. jos rekisteröity peruuttaa tietojen käsittelyn suostumuksen. Tämä on oikeus tulla unohdetuksi.

Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan sovelleta julkishallinnon viranomaisten rekistereihin, kuten Jyväskylän koulutuskuntayhtymään ja Gradian oppilaitoksiin silloin, kun nämä suorittavat lain määräämää tehtävää.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (EU 18 artikla)

Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa hänen henkilötietojensa käsittelyä esim. jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden.

Jos käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa (säilyttämistä lukuun ottamatta) käsitellä ainoastaan mm. rekisteröidyn suostumukselle, oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU 19 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus saada siirrettyä häntä koskevat henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Oikeus on voimassa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Tietojen siirtämisoikeutta ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin julkishallinnon viranomaisiin, kuten Jyväskylän koulutuskuntayhtymään tai Gradian oppilaitoksiin, joiden julkisiin velvollisuuksiin henkilötietojen käsittely kuuluu.

Vastustamisoikeus (EU 21 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan. Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos tämä osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy tai se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää häntä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten. Tähän ei tarvita perusteluja.