Gradian hiilijalanjälki on nyt laskettu – tulos verrattain hyvä

Gradian hiilijalanjälkilaskennan tulokset valmistuivat kesällä 2022. Tulos on verrattain hyvä eli Gradiassa ollaan oikealla tiellä kohti tavoitetta olla hiilivapaa 2030-luvulla. Seuraavaksi tehdään selkeät askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi edelleen.

Hiilijalanjälki kuvaa Gradian kiinteistöistä, hankinnoista ja liikkumisesta aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä. Gradian kokonaishiilijalanjälki oli 13 813 t CO2e, mikä vastaa noin 1 341 keskivertosuomalaisen vuosittaisia päästöjä (Sitra 2018). Kaikkia työntekijöitä ja opiskelijoita eli yhteensä 10 198 henkilöä kohti mitattuna hiilijalanjälki oli 1,4 t CO2e / henkilö, mitä voidaan pitää verrattain hyvänä lukuna. Gradian hiilijalanjäljestä 46 prosenttia aiheutui kiinteistöistä, 30 prosenttia hankinnoista ja 24 prosenttia liikkumisesta. Laskennan Gradialle laati Green Carbon Oy.

Hiilijalanjälki laskettiin vuodelle 2019, sillä haluttiin saada normaalia vuotta vastaava tulos, johon voidaan tulevaisuudessa verrata. Jotkin tiedot ovat jo osittain muuttuneet: esimerkiksi Gradian kaikki sähkö on tällä hetkillä jo niin sanottua vihreää sähköä, ja myös kaukolämmön osalta ollaan kaukolämmön tuottajien toimesta siirtymässä yhä hiilineutraalimpaan kaukolämpöön. Muutamassa vuodessa on jo siis tapahtunut myönteistä kehitystä.

Kiinteistöissä eniten päästöjä aiheutti ostettu kaukolämpö

Kiinteistöjen hiilijalanjälkeen lukeutui ostettu energia, tuotettu energia (aurinkopaneelit), remontit ja kiinteistönhoito, jätteet, vedenkulutus ja kylmäaineet. Näistä ostettu kaukolämpö aiheutti suurimmat päästöt (49 prosenttia) ja remontit ja kiinteistönhoito toisiksi suurimmat (43 prosenttia). Jätteiden osalta suurimmat päästöt aiheutuivat energiajakeesta ja keräyspaperista, joita syntyy myös määrällisesti eniten.

Gradian hiilijalanjäljestä vajaa kolmannes tulee hankinnoista

Hankintojen hiilijalanjälki koostui hankinnan päästöistä eli tuloslaskelmasta ja taseesta sekä Gradia-ravintoloiden ja opetuskeittiöihin hankituista ruoka-aineista ja pesuaineista. Hankintojen päästöistä 69 prosenttia aiheutui tuloslaskelmasta ja taseesta, 28 prosenttia ravintoloista ja 3 prosenttia opetuskeittiöistä. Tuloslaskelmaan kuuluu kaikki muut aineettomat ja aineelliset hankinnat mitä ei voitu muutoin todeta. Esimerkiksi polttoainekulut on poistettu tuloslaskennasta.

Tuloslaskentaan kuuluvien hankintojen osalta yhtenä suurimpana nimikkeenä euromäärältään oli opetuskäyttöön suoraan tehdyt pienhankinnat: työaineet ja tarvikkeet (noin 25 prosenttia). Ravintoloiden ja opetuskeittiön suurimpia kasvihuonekaasuja aiheuttavia hankintoja olivat liha- ja kananmuna-, sekä maitotuotteet, joiden osuus kaikista keittiöiden hankinnoista aiheutuvista päästöistä oli noin 70 prosenttia.

 

Henkilöautoilla tehdyistä työ- ja koulumatkoista isoimmat liikkumisen päästöt

Liikkumisen suurimmat päästöt aiheuttivat opiskelijoiden koulumatkat (36 prosenttia), henkilöstön työmatkat (29 prosenttia) ja polttoaineet (19 prosenttia). Tehdyn tutkimuksen mukaan työmatkojen aiheuttamista päästöistä 97 prosenttia johtui henkilöautoliikenteestä ja 2 prosenttia linja-autolla kuljetuista matkoista. Opiskelijoilla henkilöauton osuus oli 45 prosenttia ja linja-auton 46 prosenttia. Polkupyörä- ja kävelykilometrit laskettiin nollapäästöisiksi. Niiden osuus kokonaiskilometreistä jäi kuitenkin vaatimattomaksi. Polttoaineiden osalta suurimmat päästöt aiheutuivat dieselin käytöstä (88 prosenttia).

Tavoitteena hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö

Strategiassamme yksi kolmesta päätavoitteesta on hyvinvoiva ja kestävästi toimiva Gradia-yhteisö. Se tarkoittaa sitä, että kaikessa toiminnassamme huomioidaan ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Gradialla on merkittävä rooli kestävän tulevaisuuden rakentajana. Kestävyysosaaminen on yhteiskunnassa aiempaa keskeisemmässä roolissa, ja koulutuksen tavoitteena on luoda opiskelijoille hyvät edellytykset monipuoliseen oppimiseen ja tulevaisuuden osaamistaitojen hankintaan. Muutaman vuoden takaisessa strategiakyselyssä opiskelijat nostivat kestävän tulevaisuuden toiminnan ja osaamisen yhdeksi tärkeimmistä osa-alueista oppilaitoksen toiminnassa ja koulutuksessa.

Strategiassamme on myös määritelty, että Gradia tähtää hiilineutraaliksi 2030-luvulla. Tarkempi vuosiluku tullaan täsmentämään syksyn 2022 aikana. Kuluvan syksyn  aikana laaditaan myös selkeät askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi sekä päätetään seuraava hiilijalanjäljen laskentavuosi.

Kaikkia gradialaisia – niin henkilöstöä kuin opiskelijoita – kannustetaan omilla arjen teoilla edistämään kestävää tulevaisuutta. Introissamme jaetaan kattavasti tietoa ja vinkkejä esimerkiksi energian kulutuksen vähentämiseen, lajitteluun ja jätteiden määrän vähentämiseen, vastuullisiin ja harkittuihin hankintoihin sekä päästöttömämpään liikkumiseen. Meillä on jo tehty paljon kestävyystekoja, ja tulevina vuosina toimintaa kestävyysteemojen ympärillä tiivistetään entisestään.

Tutustu myös näihin

 

Gradian strategian mukaisesti Gradia on hyvinvoiva ja kestävästi toimiva yhteisö ja tähtäämme hiilineutraalin toimintaan 2030-luvulla. Gradian vihreä siirtymä -hankkeen avulla vahvistetaan Gradian kaikkien toimijoiden tietoja ja asenteita sekä osaamista kestävän kädenjäljen vahvistamisessa. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.