Gradiassa vahvistetaan kestävää kädenjälkeä

Strategiamme mukaisesti Gradia on hyvinvoiva ja kestävästi toimiva yhteisö ja tähtäämme hiilineutraalin toimintaan 2030-luvulla. Meillä on jo tehty paljon hienoja kestävyystekoja, ja tulevina vuosina toimintaa kestävyysteemojen ympärillä tiivistetään entisestään.

Kiinteistöissämme tehty monia energiatehokkaita valintoja

Gradialla on paljon kiinteistöjä, joten teot energian säästämiseksi ovat merkittäviä niin ekologisen kestävyyden ja ilmaston kuin myös talouden kannalta. Gradia on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa, joka velvoittaa aikaansaamaan 10,5 prosentin energiansäästöt vuosien 2017–2025 aikana. Tämä tarkoittaa energiassa 4 124 MWh. Säästöt vuoden 2021 lopussa olivat 2717 MWh, kun tavoite oli 2235 MWh. Erilaisten säästötekojen lisäksi korona on tietysti osaltaan vaikuttanut alentavasti energiankulutukseen, kun monet tilat ovat olleet vähemmällä käytöllä. Näin ollen sähkön, lämmön ja veden kulutukset ovat tilapäisesti vähentyneet.

Energiansäästöä tavoittelevista toimenpiteistä suurimpia ovat olleet peruskorjaushankkeissa rakennetut energiatehokkaammat ratkaisut ilmanvaihtoon ja valaistukseen. Näiden lisäksi on toteutettu lukuisa määrä pienempiä toimenpiteitä ympäri Gradian kampuksia: vaihdettu ilmanvaihdon puhaltimia, muutettu ilmanvaihdon ja valaistuksen ohjausjärjestelmiä, korvattu vanhaa loisteputkivalaistusta led-tekniikalla. Esimerkiksi Viitaniemen kampuksen D-rakennuksessa auto-osastolla vaihdettiin vaihtoiässä olevien loisteputkien tilalle led-putket yhteensä 200 valaisimeen. Vanhat valaisimet kuluttivat noin 68 000 kWh ja uudet reilu 30 000 kWh, eli putkien vaihdolla saatiin energiankulutus laskemaan yli puolella. Yksinkertaistettuna säästöä syntyi parin kolmen omakotitalon vuosikulutuksen verran.

Gradia ostaa jo vihreää sähköä; käyttämämme sähkö on tuotettu päästöttömästi vesivoimalla. Aurinkopaneeleita on käytössä Viitaniemessä, Harjulla, Lievestuoreella ja Metsäoppilaitoksentiellä. Niiden tuotto kattaa noin 1,5–3 prosenttia kunkin kiinteistön vuosikulutuksesta. Vaikka aurinkopaneeleiden tuotto ei ole suuren suurta, vähentää se kuitenkin ostoenergian määrää. Aurinkopaneelit ovat lisäksi varsin huolettomat ja huoltokulut pienet, ja siksi niiden käytön laajentamista selvitetään myös tulevaisuudessa.

Gradian kiinteistöt lämpenevät kaukolämmöllä. Kestävän kehityksen mukaisesti selvitetään myös muiden, vähempipäästöisten, energiamuotojen käyttömahdollisuutta. Positiivista on, että jo nyt käytössä olevan kaukolämmön päästöt ovat laskeneet alaspäin, sillä energiayhtiömme ALVA ja Jämsän aluelämpö Oy käyttävät koko ajan vähemmän fossiilisia polttoaineita.

Lämmitysenergian vähentämiseen on tähdätty yhteistyössä ALVA:n kanssa pilotoimalla ”kysyntäjoustoa”, joka tarkoittaa rakennusten lämmitysjärjestelmien tehojen leikkaamista huippukulutusten aikaan. Harjun kampuksella tulokset ovat olleet lupaavia energian säästön kannalta. Myös ilmanvaihtojen ja jäähdytysten ohjaamiseen loma-aikoina tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Yöaikaista viileämpää ulkoilmaa hyödynnetään rakennuksen jäähdytykseen ja tulevalla lämmityskaudella suurten työsalien lämpötiloja pudotetaan alaspäin.

​Gradia on mukana kouluttamassa kestävyysosaajia työelämään

Kestävyysosaamisella luodaan uusia mahdollisuuksia Keski-Suomeen! Gradia on Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE:n kanssa rakentamassa Polku 2.0 -hankkeessa uudenlaista jatkuvan oppimisen opintotarjontaa, jotta kuka tahansa voi oppia ymmärtämään ja käsittelemään kestävyyskysymyksiä ja edistämään kestävyyttä omalla alallaan. Tavoitteena on tukea kestävyyssiirtymää Keski-Suomessa ja tarjota työelämän tarpeisiin vastaavaa kestävyyskoulutusta työelämässä oleville, työnhakijoille, yrittäjille ja tulevaisuuden työntekijöille eli opiskelijoille.

Avoimissa ja maksuttomissa Polkukartta-koulutuksissa käsitellään ajankohtaisia kestävyysteemoja kokonaisvaltaisesti työelämän tarpeiden näkökulmasta: huomioon otetaan taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja ekologisen kestävyyden asettamat reunaehdot. Sisällöt soveltuvat eri aloille ja erilaisista taustoista tuleville oppijoille. Hankkeen lopuksi vuonna 2023 opinnot kootaan Polkukarttaan, joka kuvaa käyttäjälleen erilaisia mahdollisuuksia hankkia kestävyysosaamista.

Ensimmäisistä, keväällä 2022 järjestetyistä Polkukartta-koulutuksista saatiin paljon positiivista palautetta. Kestävyys yritystoiminnassa -koulutuksen osallistujat kertoivat muun muassa, että parasta antia oli hyödylliset sisällöt, oman toiminnan miettiminen ja teorian soveltaminen käytäntöön sekä muiden osallistujien kokemusten ja ajatusten kuuleminen. Syyskausi käynnistyy vauhdikkaasti, sillä luvassa on lukuisia erilaisia koulutuksia.

Kohti entistä vastuullisempia hankintoja

Hankinnat on yksi tapa edesauttaa muutosta kohti kestävää kehitystä ja ilmastoystävällisempiä toimintatapoja. Gradian hankintayksikössä otetaan käyttöön vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet eli Code of Conduct -asiakirja. Uuden toimintatavan tavoitteena on edistää sosiaalista kestävyyttä hankinnoissamme.

Code of Conduct sisältää sosiaalisen vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet ja on tarkoitettu tilanteisiin, joissa on tarve varmistaa ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien turvaaminen, kun kyse on hankinnoista ns. riskimaista ja riskitoimialasta. Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteiden avulla varmistetaan, että laadittavissa sopimuksissa huomioidaan vähintään kansainväliset ihmisoikeuksiin, työjärjestöihin ja ympäristöön liittyvät sopimukset, lainsäädännön noudattaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, työehtoihin ja työn tekemisen olosuhteisiin liittyvät velvoitteet, ympäristönsuojelu sekä korruption vastustaminen.

Kestävät hankinnat edistävät Gradian asettamien ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista sekä samalla hankitaan laadukkaita tuotteita ja palveluita käyttäjille taloudellisesti kannattavilla toimintatavoilla. Kestävissä hankinoissa korostuu vastaaviin tavanomaisiin vaihtoehtoihin verrattuna pienemmät elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Hankinnat voivat toteutua kestävästi myös siten, että hankitaan uutta vähemmän ja kierrätetään tarpeettomaksi käyneet tavarat oman organisaation sisällä.

Lue myös: "Meillähän tehdään vaikka mitä!" Kankaalla pitkät perinteet kestävässä kehityksessä

Gradian strategian mukaisesti Gradia on hyvinvoiva ja kestävästi toimiva yhteisö ja tähtäämme hiilineutraalin toimintaan 2030-luvulla. Gradian vihreä siirtymä -hankkeen avulla vahvistetaan Gradian kaikkien toimijoiden tietoja ja asenteita sekä osaamista kestävän kädenjäljen vahvistamisessa.