Tietopyynnöt

Henkilöllä on oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja tietyissä tapauksissa oikeus saada tietoja myös toista henkilöä koskevista asiakirjoista (asianosaisjulkisuus). Tarvittavat lomakkeet ovat tämän sivun alalaidassa.

Omien henkilötietojen tarkastus

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Tietyissä tapauksissa pyynnön toteuttamisesta voidaan periä hallinnolliset kulut peittävä maksu. Tarkastuspyynnön tekijää voidaan myös pyytää käymään jossain kuntayhtymän toimipisteessä henkilötodistuksen kanssa, jotta pyytäjän henkilöllisyys saadaan vahvistettua.

Omia henkilötietoja koskevan pyynnön voi tehdä Henkilötietojen tarkastuspyyntölomakkeella. Täytä ja allekirjoita lomake tarkasti ja lähetä se osoitteeseen:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, PL 472, 40101 Jyväskylä

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (asianosaisen oikeus tiedonsaantiin)

Asianosaisen tiedonsaantipyynnöstä on kysymys, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee.

Huomaathan, että pyyntö on perusteltava. Kirjoita Perustelut-kohtaan mahdollisimman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen, mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä toimittaa tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kaksi viikkoa pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli pyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella viikolla. Mikäli tietojen antamisesta kieltäydytään, koulutuskuntayhtymä antaa pyytäjälle kirjallisen kieltäytymispäätöksen perusteluineen.

Asianosaisen tiedonsaantipyynnön tekijää pyydetään käymään jossain kuntayhtymän toimipisteessä henkilötodistuksen kanssa, jotta pyytäjän henkilöllisyys saadaan vahvistettua.

Asianosaisen tiedonsaantia koskevan pyynnön voi tehdä Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomakkeella. Täytä ja allekirjoita lomake tarkasti ja lähetä se kuntayhtymän hallintoon osoitteella:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, PL 472, 40101 Jyväskylä

Tiedostot
Tiedosto
Tiedosto