Senioriyhdistyksen säännöt

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän´Gradian senioriyhdistys ry 20.10.2011 

Senioriyhdistyksen säännöt

1 §
NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän senioriyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä ja toimialueena Jyväskylän koulutuskun-tayhtymän, jäljempänä kuntayhtymä, alue.

 2 §
TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on:

edistää jäsentensä henkistä ja yleistä hyvinvointia,

edistää jäsentensä ja koulutuskuntayhtymän henkilöstön yhteenkuulu-vuutta,

edesauttaa jäsentensä kokemusten hyödyntämistä koulutuskuntayhty-mässä,

osallistua toisen asteen koulutuksen kehittämiseen Keski-Suomessa.

3 §
TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys, järjestää kokous-, kurssi-, tiedotus ja juhlatilaisuuksia sekä erilaisia virkistystilaisuuksia jäsenilleen kuten juhlia, iltamia, kerhoja ja retkiä yms.

4 §
VARAINHANKINTA
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi asianomaisella luvalla järjestää rahanke-räyksiä ja arpajaisia sekä erilaisia huvi- ja juhlatilaisuuksia ja omistaa toimin-taansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

5 §
JÄSENET
Yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen henkilöjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä henkilöt, jotka ovat siirtyneet eläkkeelle Jyväskylän koulutuskuntayhtymän tai siihen siirtyneiden oppilaitosten palveluksesta sekä liikelaitosten palveluksesta. Jäsenyys hyväksytään hakemuksesta ja se alkaa, kun hallitus on tehnyt päätöksen. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt sekä henkilöt, jotka tahtovat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannattajajäsenet.

6 §
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituk-selle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouk-sessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitou-tunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai se ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7 §
JÄSENMAKSUT
Henkilöjäseniltä sekä kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruus määrätään yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen henkilö- ja kannattajajäsenille.

8 §
HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä. Ensimmäinen erovuoroisuus ratkeaa arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10 §
TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallituksel-le kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 §
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivä-nä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen koko-us niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin mää-rätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 §
YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä sekä kotisivuilla.

13 §
VUOSIKOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus,

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

hyväksytään kokouksen työjärjestys,

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastaji-en/tilintarkastajien lausunto,

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus,

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle,

valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa,

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouk-sen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hy-vissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
________
Säännöt on hyväksytty Senioriyhdistyksen vuosikokouksessa 17.5.2011 ja
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ja merkinnyt rekisteriin 20.10.2011.