Gradia-lukioiden järjestyssäännöt

Hyväksytty Jyväskylän lukiokoulutus -tulosalueen johtokunnan kokouksessa 20.12.2010.

Järjestyssääntöjen soveltamisalue

Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioissa. Koulutuskuntayhtymän oppilaitoksiin kuuluvina pidetään opetuksen käytössä olevia kiinteistöjä, kalustoa, välineitä, omaisuutta ja piha-alueita.

Opiskeluksi katsotaan myös muualla järjestettävät tilaisuudet sekä opintomatkat. Työssäoppimisen aikana sekä tutustumis- ja opintokäyntien kohteissa noudatetaan ensisijaisesti kyseisen paikan sääntöjä sekä soveltuvin osin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän järjestyssääntöjä.

Nämä järjestyssäännöt on laadittu lukiokoulutuksesta annetun lain ja asetuksen mukaisesti noudatettaviksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioissa. Lukiokoulutus -liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt järjestyssäännöt lukiokoulutuksen osalta kokouksessaan 20.12.2010. Ne astuvat voimaan 1.1.2011.

1 § Käyttäytyminen

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja koulutuskuntayhtymän kaikissa tiloissa, ulkoalueet mukaan lukien. Asiallinen käyttäytyminen on kaikkien yhteinen velvollisuus ja epäasiallinen käyttäytyminen toista ihmistä kohtaan on kielletty. Oppilaitoksen henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä tulee viipymättä noudattaa.

2 § Opetukseen osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti. Opiskelijan tulee suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Opiskelija on velvollinen hankkimaan opiskelussa tarvittavat kirjat, materiaalin ja muun tarvittavan varustuksen. Opetus alkaa ja päättyy täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtina ellei muuten ole sovittu.

3 § Tupakointi

Tupakointi on kielletty kaikissa kuntayhtymän oppilaitoksissa, sen hallinnoimissa tiloissa sekä piha-alueilla tupakkalain mukaisesti.

4 § Alkoholi, huumeet ja muut päihteet

Päihteiden, huumeiden ja vastaavien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty oppilaitosten alueilla, työssäoppimispaikoilla ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa.

5 § Oppilaitoksen omaisuus

Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä ja hoidettava huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta ja katoamisesta on viipymättä ilmoitettava oppilaitoksen henkilökunnalle. Huolimattomuudesta ja tahallisuudesta aiheutunut omaisuuden tärveleminen tai katoaminen on korvattava. Oppilaitos ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä tai rahoista.

6 § Seuraamukset rikkomuksista

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. Opiskelija, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan rangaista kirjallisella varoituksella tai erottamalla oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Opiskelija, joka ei noudata poistumiskehotusta, voidaan poistaa tilanteesta/oppilaitoksen alueelta lukiolain edellyttämällä tavalla, käyttäen tilanteen vaatimia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolusteltavina huomioiden opiskelijan ikä, tilanteen uhkaavuus, vastarinnan vakavuus ja tilanteen kokonaisarviointi.