Gradia Jyväskylän järjestyssäännöt

Rehtorin viranhaltijapäätös 68/22/2018

1. Järjestyssääntöjä sovelletaan Gradia Jyväskylässä (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/ 2017/ 80§), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia kiinteistöjä, kalustoa, välineitä, omaisuutta ja piha-alueita. Opiskeluksi katsotaan myös muualla järjestettävät tilaisuudet sekä opintomatkat ja työpaikalla järjestävässä koulutuksessa, joissa toiminta tai opetus henkilökotaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaista. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana noudatetaan lisäksi työpaikan sääntöjä.

2. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Oppilaitoksella on suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä  enettelytavoista sekä suunnitelma opiskelijan suojelemiseksi kiusaamiselta ja häirinnältä. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta sekä noudattamaan hyviä tapoja oppilaitoksen kaikissa tiloissa, ulkoalueet mukaan lukien. Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opiskelijan suoritettava hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Opiskelija on velvollinen hankkimaan opiskelussa tarvittavat kirjat, materiaalin, työvälineet ja työvaatetuksen.

3. Tupakointi

Kaikki oppilaitokset ovat savuttomia. Tupakointi on kielletty kaikissa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa, sen hallinnoimissa tiloissa ja tilojen yhteydessä olevilla ulkoalueilla. Savuttomuus koskee jokaista: sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Myös muiden tupakkatuotteiden (nuuska) tai niiden kaltaisten tuotteiden (sähkötupakka) käyttö on kielletty oppilaitoksen tiloissa ja alueella. Tupakointiin, muiden tupakkatuotteiden tai niiden kaltaisten tuotteiden hallussapito on kielletty laissa alle 18v. Oppilaitoksen henkilökunnan jäsenet voivat pyytää ala-ikäistä opiskelijaa luovuttamaan tupakkatuotteensa, mutta ottamiseen ei saa käyttää voimakeinoja. Tarkastaminen ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille.

4. Alkoholi, huumeet ja muut päihteet

Päihteiden, huumeiden ja vastaavien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty oppilaitoksen alueella, työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa. Opiskelija on velvollinen esittämään huumausainetestausta koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai hänellä on riippuvuus huumeista. Lisäksi edellytyksenä on, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi tai jos opiskelija vaarantaa vakavasti itsensä tai toisen henkeä tai turvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, salassapitosäännösten suojaa tai merkittävästi lisää huumausaine-kaupan tai leviämisen riskiä. 5. Oppilaitoksen omaisuus. Oppilaitoksen omaisuutta on opiskelijan käsiteltävä ja hoidettava huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta ja katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. Oppilaitos ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä tai rahoista.

6. Kurinpito

Opiskelija, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä, käyttäytyy väkivaltaisesti, kieltäytyy huumausainetestausta koskevan todistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita tai lääkkeitä päihteenä ilman lääkinnällistä perustetta siten, että toimintakyky on heikentynyt, rangaistaan kurinpidollisesti antamalla kirjallinen varoitus. Jos teko on vakava tai epäasiallinen käyttäytyminen jatkuu kirjallisen varoituksen jälkeen, opiskelija voidaan erottaa  ääräajaksi. Opetusta häiritsevä tai väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä opiskelija voidaan poistaa jäljellä olevan oppitunnin ajaksi opetustilanteesta. Jos opetus tai siihen liittyvä toiminta kohtuuttomasti vaikeutuu opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi tai muiden henkilöiden turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen vuoksi, voidaan häneltä evätä oikeus opiskeluun enintään kolmen työpäivän ajaksi. Opiskelija, joka ei noudata poistumiskehotusta, voidaan poistaa tilanteesta/oppilaitoksen alueelta käyttäen tilanteen vaatimia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolusteltavina huomioiden opiskelijan ikä, tilanteen uhkaavuus, vastarinnan vakavuus ja tilanteen kokonaisarviointi. Kurinpitotoimista löytyy tarkempaa suunnitelmasta kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

7. Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Opiskelija ei saa tuoda oppilaitokseen eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tai koulutuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan.

8. Asiaton oleskelu oppilaitoksen alueella ja tiloissa on kielletty.