Musiikin opintojen eteneminen ja opetussuunnitelma

Gradian taiteen perusopetuksen, musiikin laajan oppimäärän opinnot muodostuvat instrumenttitaidoista, yhteismusisoinnista ja musiikin hahmottamisen opinnoista. Musiikin opinnot on jaettu kolmeen opintokokonaisuuteen: alkeet, perusteet ja syventävät.

Yhteismusisointi sisältyy oppilaan opintoihin eri muodoissaan, duoista orkestereihin. Oman instrumenttiopettajan kanssa tarkistetaan lukuvuosittain henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops).

Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä on laskennalliselta laajuudeltaan 1300 tuntia, joka pitää sisällään opetustunnit ja oman harjoittelun.

Lue näistä tarkemmin liitteenä olevasta laajan oppimäärän opetussuunnitelmasta.

Perusopinnoista syventäviin

Oppilaan siirtyminen perusopinnoista musiikin syventäviin opintoihin edellyttää riittävää osaamista musiikin perusopinnoista.

Musiikin syventävät opinnot koostuvat instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen opinnoista sekä musiikin hahmottamisen opinnosta.

Musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma

Musiikin perusopetuksen uudistuneessa opetussuunnitelmassa määritellään Gradia Jyväskylän taiteen perusopetuksen tavoitteet, opintokokonaisuudet ja niiden sisällöt, työtavat sekä arvioinnin perusteet.

Tiedostot