Henkilökohtaistaminen ja opiskelijan osaaminen ammatillisessa koulutuksessa

Opiskelun tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista. Osaaminen ammatillisessa koulutuksessa osoitetaan näyttämällä se pääsääntöisesti käytännön työtilanteissa. 

Henkilökohtaistaminen

Jokaiselle ammatillisia opintoja aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). HOKSissa sovitaan opiskelijakohtaisesti mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muista osaamisen osoittamista sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. 

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan. Henkilökohtaistaminen koskee kaikkia ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittavia sekä valmentavien koulutusten opiskelijoita.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tavoitteena on selvittää opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen, verrata sitä tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja tunnustaa osaaminen soveltuvin osin osaksi opiskelijan suorittamaa tutkintoa.  

Osaamisen hankkiminen

Tavoitteena on saavuttaa tutkinnonperusteissa vaadittava osaaminen. Osaamista voidaan hankkia eri oppimisympäristöissä. Osaamisen hankkimisen tavat sovitaan HOKS:issa.  

Osaamista voidaan kehittää esim. 

 • tekemällä käytännön työtehtäviä työpaikalla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella  

 • opiskelemalla oppilaitoksen eri ympäristöissä 

 • NY-yritystoiminnan tai muun yrittäjyyden kautta 

 • osallistumalla projekteihin  

 • tekemällä yritysten toimeksiantoja 

 • toimimalla pedagogisissa osuuskunnissa 

 • opiskelemalla itsenäisesti  

 • opiskelemalla virtuaalisissa ympäristöissä 

 • simulaattoreiden avulla 

 • työpajatyöskentelyllä 

 • kansainväliseen toimintaan osallistumalla 

Osaamisen osoittaminen

Hankittu osaaminen osoitetaan pääsääntöisesti käytännön työtehtävien yhteydessä työpaikoilla (näyttö). Näytössä osaamista verrataan tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin. 

Todistukset

Tutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Tutkinnon osan tai tutkinnon osia suorittaneet saavat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista.  

Todistus koulutukseen osallistumisesta 

Koulutuksesta, joka ei ole tutkintoon johtava, opiskelija saa sen päättyessä todistuksen, josta ilmenee koulutuksen sisältö, kesto ja mahdollinen arviointi. 

Poissaolot

Opiskelijan tulee osallistua HOKS:n mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.