Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuva valinta on osa yhteishakua. Harkintaan perustuva valinta tehdään yhteishaun valintapistemääristä riippumatta.

Hakuperusteena ammatilliseen koulutukseen voivat olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, ulkomailla suoritettu koulutus tai puuttuva peruskoulun päättötodistus. Lukioon haettaessa hakuperusteena voi olla yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, ulkomailla suoritettu koulutus tai puuttuva peruskoulun päättötodistus.

Kun harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija huomioidaan myös varsinaisessa valinnassa. Tässä tapauksessa hakija voi siis tulla valituksi varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Hakijat, jotka hakevat ulkomaisella todistuksella, ovat keskeyttäneet peruskoulun tai joilla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, voivat tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Harkintaan perustuva valinta tehdään toimitettujen liitteiden perusteella. Hakija voidaan tarvittaessa kutsua myös haastatteluun. Kutsu harkintaan perustuvan valinnan haastatteluun lähetetään sähköpostitse hakijalle ja alaikäisen hakijan huoltajalle. Huoltaja voi myös osallistua haastatteluun.

Hakukohteeseen, jossa pidetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet, harkinnanvaraisuus otetaan huomioon pääsy- ja soveltuvuuskokeiden yhteydessä.

Gradiassa ei ole käytössä valtakunnallista oppimisvalmiuskoetta kevään 2023 yhteishaussa.

Näin haet harkintaan perustuvalla valinnalla

1. Täytä yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perustuen jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä. Jos haet ulkomaisella todistuksella, olet keskeyttänyt peruskoulun tai sinulla on yksilöllisestetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä, haet automaattisesti ainoastaan harkintaan perustuen.

2. Hanki harkintaan perustuvassa haussa tarvittavat, ajantasaiset asiakirjat:

  • Sosiaaliset syyt tai oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijan laatimalla lausunnolla. Asiantuntijalausunnon tulee olla ajantasainen. Jos asiantuntijalausunto on yli vuoden vanha, koulun edustaja (esimerkiksi erityisopettaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja) voi laatia lausunnon, jossa kuvataan hakijan tämän hetkinen tilanne.
  • Kun perusteena on yksilöllistetty oppimäärä äidinkielessä ja matematiikassa, liitteeksi tulee toimittaa koulun edustajan ajantasainen lausunto, jossa otetaan kantaa hakijan opiskeluedellytyksiin.
  • Kun perusteena on todistusten vertailuvaikeudet, hakemukseen tulee liittää todistuskopiot sekä lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jyväskylän Lyseon lukion IB-linjalle haettaessa toimitetaan suomenkielinen tai englanninkielinen käännös todistuksista. Jos ulkomaiselta hakijalta todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen tulee liittää suomalaisen viranomaisen allekirjoittama lausunto.
  • Kun perusteena on riittämätön tutkintokielen kielitaito, hakijan tulee perustella asia esimerkiksi opettajan tai muun asiantuntijan lausunnolla.  

3. Lähetä asiakirjat sähköisesti turvapostina Gradia Hakupalveluihin. Turvapostiin pääset osoitteesta: https://www.turvaposti.fi/viesti/hakupalvelut@gradia.fi. Huomioithan turvapostia lähettäessäsi, että viesti lähetetään vastaanottajalle vasta, kun olet varmistanut lähetyksen antamastasi sähköpostiosoitteesta. Tarkemman ohjeen turvapostin lähettämiseen löydät liitteenä.

  • Liitteiden tulee olla Hakupalveluissa viimeistään 26.3.2024 klo 15.00. Liitteitä ei lähetetä erikseen Gradian eri hakukohteisiin, vaan yhdet liitteet riittävät, vaikka haet Gradiaan useampaan eri koulutukseen.

Harkintaan perustuvan valinnan asiakirjoja käsitellään oppilaitoksessamme luottamuksellisesti. Hakijan toimittamia asiakirjoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka ovat mukana opiskelijavalinnassa. Asiakirjoja käytetään ainoastaan opiskelijavalinnan perusteena ja säilytysajan jälkeen asiakirjat hävitetään. Hakijan ja huoltajan luvalla opiskelijan harkintaan perustuvaa valintaa varten toimittamia tietoja voidaan hyödyntää Gradiassa myös opintojen järjestämisessä ja tuen suunnittelussa.

Harkintaan perustuvan valinnan perusteita ovat

Oppimisvaikeudet

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijan (esim. lääkäri, psykologi, erityisopettaja) laatimalla lausunnolla. Lausunnosta tulee selvitä, miten oppimisvaikeus konkreettisesti on ilmennyt hakijan opinnoissa ja niissä selviytymisessä. Joissain tapauksissa myös HOJKS voi riittää lausunnoksi, mikäli siinä on selkeästi tuotu esiin hakijan oppimisvaikeuksia.

Sosiaaliset syyt

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla on ollut perusopetuksen opintomenestykseen vaikuttaneita, henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen tai oppilaan oma tai lähipiirin vakava sairaus. Sosiaaliset syyt perustellaan asiantuntijan (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimen työntekijä) laatimalla lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, miten perusteena käytetty syy on vaikuttanut hakijan opintoihin ja niistä selviytymiseen.

Koulutodistusten puuttuminen

Tätä käytetään perusteena vain silloin, jos hakija on keskeyttänyt peruskoulun. Tällaisessa tilanteessa hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos hänellä arvioidaan olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Todistusten vertailuvaikeudet

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla ei ole suomalaisen peruskoulun päättötodistusta ja/tai hän hakee ulkomaisella todistuksella. Hakemukseen tulee liittää todistuskopiot sekä lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos ulkomaiselta hakijalta todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen tulee liittää suomalaisen viranomaisen allekirjoittama lausunto.

Yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä

Kun hakijalla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä,  yhteishaku on automaattisesti harkinnanvarainen. Hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi koulun edustajan ajantasainen lausunto, jossa otetaan kantaa hakijan opiskeluedellytyksiin.

Riittämätön tutkintokielen kielitaito

Jos hakija kokee, että hänen kielitaitonsa ei ole tutkinnon suorittamiseen määritetyllä taitotasolla, hän voi hakea harkintaan perustuvassa valinnassa riittämättömän kielitaidon perusteella. Tällöin hakijan tulee perustella asia esimerkiksi opettajan tai muun asiantuntijan liitteellä. Oppilaitos arvioi hakijan kielitaidon riittävyyden ja edellytykset suoriutua opinnoista. Nämä hakijat kutsutaan Gradian kielitaidon arviointiin.

Lupa tietojen hyödyntämiseen opintojen järjestämisessä

Hakijan ja huoltajan luvalla harkintaa perustuvaa valintaa varten toimitettuja tietoja voidaan hyödyntää myös uuden opiskelijan opintojen järjestämisessä ja tuen suunnittelussa.

Jyväskylän peruskouluissa käytetään sähköistä Wilman tiedonsiirtolomaketta. Lomakkeet siirretään suoraan Gradiassa elokuussa 2023 aloittavien opiskelijoiden tietoihin.

Muilla kuin Jyväskylän kaupungin perusasteen hakijoilla on käytössä paperinen suostumuslomake harkintaan perustuvan valinnan tietojen hyödyntämiseen toisen asteen opintojen suunnittelussa. Lomake toimitetaan Gradia Hakupalveluihin sen jälkeen, kun hakija on valittu Gradiaan opiskelemaan. Lomake löytyy Harkinnanvaraisen haun tiedot opintojen suunnittelussa -sivulta.

Säilytysajan jälkeen asiakirjat hävitetään.