Tanssin opintojen eteneminen ja opetussuunnitelma

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä on laskennalliselta laajuudeltaan 1300 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Gradia Jyväskylän taiteen perusopetuksen tanssin laaja oppimäärä koostuu tanssin perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Mahdolliset varhaisiän opinnot käydään ennen perusopintoja. 

Tanssiopinnoissa edetään yksilöllisesti. Jotta voimme taata turvallisen ja mielekkään opintojen etenemisen, tanssinopettajamme antavat oppilaalle tuntisuositukset. Tätä tukee lukuvuoden lopussa käytävä oppilaan ja opettajan välinen hops-keskustelu.

Varhaisiän opinnot 

Varhaisiän tanssiopintojen tavoitteena on lapsen luovuuden ja kehontuntemuksen kehittäminen. Leikinomainen toiminta edistää lapsen tanssin perustaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä turvallisessa oppimisympäristössä.

Opetuksen kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet

 Varhaisiän opintojen lajivaihtoehtoina ovat alle kouluikäisille lastentanssi ja minibaletti sekä 7-vuotiaille tanssikaruselli.

Perusopinnot 

Perusopinnot, jotka ovat laskennalliselta laajuudeltaan 800 tuntia jaetaan Gradian tanssin perusopetuksessa kahdeksi opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuutemme ovat: alkeet 200 tuntia ja perusteet 600 tuntia. Opintokokonaisuudet rakentuvat erilaisista osaamisteemoista, jotka tukevat koko laajan oppimäärän tavoitealueita.    

Alkeet (200 tuntia) 

Alkeet-opintokokonaisuuden aikana tutustutaan tanssilajin perustekniikkaan sekä opitaan lajille ominaista liikekieltä ja -sanastoa. Lisäksi oppilas omaksuu tanssiharrastukseen liittyviä käytänteitä niin tunneilla kuin esitystilanteissakin. Ryhmässä tapahtuva monipuolinen toiminta avaa kokonaisen tanssin maailman ja luo kivijalkaa pitkäjänteiselle harrastamiselle.

Lajikohtainen harjoittelu alkaa lukujärjestykseen A-tunnuksella nimetyistä ryhmistä. 

Perusteet (600 tuntia) 

Perusteet-opintokokonaisuuden aikana jatketaan ja laajennetaan tanssin opintoja. Harjoittelun määrä lisääntyy ja oppilas voi liittää opintoihinsa useampia tanssilajeja sekä valinnaisaineita. Perusopintojen päätteeksi oppilas saa sanallisen arvioinnin perusopintojen kokonaisuudesta, jonka jälkeen hän voi jatkaa syventäviin opintoihin.

Perusteiden ryhmät on nimetty lukujärjestykseen P-tunnuksella.

Syventävät opinnot (500 tuntia) 

Syventävien opintojen aikana oppilas syventää kokonaisvaltaisesti tanssin osaamista ja tietoutta. Lisäksi syventävien opintojen tarkoituksena on opintosisältöjen painottuminen oppilaan valitsemalla tavalla. Oppilas voi valmistaa tietään alan jatko-opintoihin tai laajentaa osaamistaan tavoitteenaan tanssiharrastuksen itsenäinen jatkaminen laajan oppimäärän suoritettuaan.

Syventävissä opinnoissa oppilas voi halutessaan valita oman kiinnostuksensa mukaisen opintopolun. Opintopolkuja on kolme: teatteritanssi, taidetanssi ja katutanssi. Kunkin polun kokonaisuus rakentuu perusharjoittelun lisäksi erilaisista moduuliopinnoista ja produktioista. Niiden tavoitteena on tarjota monipuolinen ja kattava kokemus valitusta suuntauksesta.

Syventävissä opinnoissa musiikin perusopetuksen kanssa toteutettavat valinnaiset sisällöt ja produktiot lisääntyvät. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa tanssin laajan oppimäärän lopputyön.   

Syventävien ryhmät on nimetty lukujärjestykseen S-tunnuksella.