Gradian etäopiskelukysely: itsenäiselle etenemiselle kiitosta, opiskelualustoja liikaa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia selvitti huhtikuussa verkkokyselyllä opiskelijoidensa etäopintojen sujumista. Gradiassa siirryttiin etäopetukseen koronaviruksen takia 16.3.2020 eikä lähiopetukseen palata enää päättymässä olevan lukuvuoden aikana. 

Kaikille Gradian tutkinto-opiskelijoille suunnattu etäopiskelukysely toteutettiin 17.–29.4.2020, ja siihen vastasi 2722 opiskelijaa. Vastauksia tuli runsaasti kaikista Gradian oppilaitoksista eli ammatillisista oppilaitoksista Gradia Jyväskylästä ja Gradia Jämsästä sekä kolmesta Gradia-lukiosta, jotka ovat Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio. Ammatillisia opiskelijoita vastaajista on 1685 ja lukiolaisia 1037. Kyselyn vastausprosentti oli 26.  

Itsenäinen opiskelu ja omatoimisuus parasta 

Opiskelijoiden näkemyksiä etäopiskelun parhaina pidetyistä puolista sekä haastaviksi koetuista asioista selvitettiin monivalintakysymyksillä. Kyselyyn vastanneet opiskelijat pitivät itsenäistä etenemistahtia (1295 vastausta), ajan vapautumista muuhun tekemiseen, kun koulumatkat ovat jääneet pois (1228), omatoimisuutta (1090) sekä uusien opiskelutapojen harjoittelua (676) etäopiskelun parhaina puolina. Opiskelijat kokivat etäopiskelun suurimpina haasteina motivaation ylläpitämisen (1609 vastausta), tehtävänantojen epäselvyyden (1256), suuret työmäärät (1192) ja tekniset ongelmat (1026). 

Kyselyllä selvitettiin myös sitä, millä tavalla ja kuinka usein opiskelijat ovat olleet yhteydessä opettajiin ja opiskelutovereihin. Suosituin yhteydenpitokanava on ollut oppilashallintojärjestelmä Wilma, jota oli käyttänyt päivittäin tai useita kertoja päivässä 59,7 % vastaajista. Suoraa videoyhteyttä opettajan ja/tai muiden opiskelijoiden kanssa oli käyttänyt päivittäin tai useita kertoja päivässä 47,2 % vastaajista. Opiskelu ja tehtävien tekeminen erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä (esim. Moodle, Pedanet, Optima) on vastaajille tyypillistä: 69,8% vastaajista oli käyttänyt niitä vähintään viikoittain. Myös erilaisia pikaviestisovelluksia (mm. WhatsApp) hyödynnetään yhteydenpidossa. 

Opinnot etenevät ja tukea on riittävästi, keskittyminen vaikeaa 

Etäopetuksen sujumista ja henkilöstöltä saamaansa tukea vastaajat arvioivat yleisarvosanalla 1 - 5. Opettajilta ja muulta henkilöstöltä saatavan tuen määrälle opiskelijat antoivat yleisarvosanan 3.49, opintojen suunnitellusti etenemiselle 3.41 ja omalle aktiivisuudellensa yhteydenpidossa opettajiin 3.89. Etäopintoihin keskittymismahdollisuuksiensa arvosanaksi vastaajat antoivat 2.97.   

Keskittymishaasteet ja itseohjautuvuuden tarve tulivat esille myös kyselyn avoimissa kysymyksissä, joilla kartoitettiin opiskelijoiden hyviä kokemuksia etäopetuksesta ja -opiskelusta sekä heidän näkemyksiään etäopetuksen ja -opiskelun kehittämiseksi.  

"Opiskelijoilta odotetaan enemmän oma-aloitteisuutta ja vastuunottoa - tulevaisuuden taitoja työelämään", pohti yksi vastaajista.  

Avoimiin kysymyksiin tuli erittäin runsaasti vastauksia, yhteensä 2778.  Hyvinä kokemuksina opiskelijat mainitsivat muun muassa verkossa pidetyt oppitunnit, jotka auttoivat rytmittämään päivää ja jäsentämään aikatauluja. Moni piti positiivisena myös siitä, että etäopiskelu on mahdollistanut opiskelun omassa rytmissä. Luentotallenteet ovat mahdollistaneet omatahtisen opiskelun. Vastaajat kuvasivat, että etäopiskelujakson aikana on opittu paitsi oppiaineiden keskeistä substanssia eli sisältöjä myös uusia oppimisen taitoja.  Etäopiskelu on ehkä yllättäenkin rohkaissut myös sosiaalisuuteen.  

"Etäopetus on saanut minut puhumaan monelle uudelle ihmiselle ja tekemään uusia ystävyyksiä", eräs kyselyyn vastanneista opiskelijoista kertoo.  

”On hienoa, että monella tapaa poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kyselyyn vastanneet opiskelijamme ovat suhtautuneet etäopiskeluun positiivisesti, kokeneet onnistumisia ja löytäneet itsestäänkin uusia puolia. Moni introvertiksi itseään kuvannut vastaaja esimerkiksi kertoi, että on nyt uskaltanut osallistua opetukseen aiempaa aktiivisemmin ja tuoda reippaammin omia mielipiteitään esille”, kertoo opiskelijapalvelupäällikkö Rauni Gylden.  

Tyypillinen opiskelijoilta tullut etäopetuksen kehittämisehdotus oli verkko-opiskelualustojen määrän rajaaminen. Monet vastaajat kokivat, että työskentelyä oli heille liian monessa eri ympäristössä. Lisäksi toivottiin myös lisää valinnan mahdollisuutta siihen, miten opintonsa voi toteuttaa. Jonkin verran on toivottu myös sitä, että opintoja voisi suorittaa jatkossakin etänä.  

"Enemmän sellaista, että voisi itse valita miten oppimista toteuttaa", yksi vastaajista toivoi.  

”Kyselyn tulokset osoittavat, että etäopiskelu on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Opinnot ovat edenneet melko hyvin, ja olemme pystyneet tarjoamaan opiskelijoille tarvittavaa tukea opiskeluun. Tietenkin myös haasteita on ollut, erityisesti motivaation ja keskittymisen ylläpitämisessä. Tämä on ymmärrettävää: ei ole ihan helppoa siirtyä opiskelemaan itseohjautuvasti”, kuvaa Gradia Jyväskylän rehtori Pirjo Kauhanen.   

”Tutustumme nyt huolellisesti kyselyn tuloksiin ja erityisesti opiskelijoilta tulleisiin kehittämisehdotuksiin. Olemme jo pohtineet muun muassa, miten voisimme jatkossakin laajentaa etäopetustarjontaa sekä miettineet ratkaisuja oppimisalustojen määrän rajaamisen”, Gradia-lukioiden tulosaluejohtaja Antero Hietamäki kertoo jatkotoimenpiteistä, joita varten tulokset tullaan analysoimaan myös koulutusmuotokohtaisesti. 

Myös henkilöstön etätyöskentelyä tutkittiin 

Samanaikaisesti opiskelijakyselyn kanssa tutkittiin Gradian henkilöstön etätyöskentelyä. Gradiassa siirryttiin etätyöhön 16.3.2020. Henkilöstö antoi etätyöskentelyn yleisarvosanaksi 3.81. Etätyön suurimmiksi haasteiksi vastaajat arvioivat työergonomiasta huolehtimisen ja sosiaalisuuden puutteen. Positiivisena koettiin mm. uusien työn tekemisen tapojen harjoittelu sekä paremmat keskittymismahdollisuudet ja itsenäinen työskentely.  

Lisätietoja: 

Antero Hietamäki, tulosaluejohtaja ja rehtori, Gradia-lukiot, p. 040 341 4800 
Petteri Järvinen, tulosaluejohtaja ja rehtori, Gradia Jämsä, p. 040 341 5022 
Pirjo Kauhanen, tulosaluejohtaja ja rehtori, Gradia Jyväskylä, p. 040 341 6152 
Rauni Gylden, opiskelijapalvelupäällikkö, Gradian opiskelijapalvelut, p. 040 341 6163 

Mediatiedote 14.5.2020