Harkintaan perustuva valinta

Hakijalla on mahdollisuus hakea harkintaan perustuvan valinnan kautta, mikäli hänellä on erityinen syy, johon hän haluaa vedota. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta.  Valinnassa otetaan huomioon hakijan koulutustarve sekä hänen mahdollisuudet selviytyä opinnoista. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa harkintaan perustuvan valinnan kautta enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Haku harkintaan perustuvan valinnan kautta tapahtuu Opintopolussa. Yhteishakulomakkeella on kysymys ”Haetko koulutukseen harkintaan perustuvassa haussa?”, johon hakijan tulee vastata myöntyvästi. Hakijan tulee toimittaa Gradiaan Opintopolusta tulostettu hakulomake sekä harkintaan perustuvan valinnan perusteeseen liittyvät asiakirjat.

Mikäli harkintaan perustuvan valinnan perusteena on oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija huomioidaan myös varsinaisessa valinnassa. Tässä tapauksessa hakija voi siis tulla valituksi varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

Sen sijaan hakijat, jotka hakevat ulkomaisella todistuksella tai ovat keskeyttäneet peruskoulun, voivat tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Harkintaan perustuvassa valinnassa liitteet ovat olennaisessa osassa: tarvittaessa hakija voidaan kutsua haastatteluun, jolloin haastattelun tavoitteena on antaa lisätietoa hakijasta. Alle 18-vuotiaan hakijan huoltaja voi myös osallistua haastattelutilanteeseen. Olennaista on huomioida, että kaikkia hakijoita ei automaattisesti haastatella, vaan ainoastaan tarpeen mukaan. Joissain tapauksissa liitteistä saatava informaatio on riittävä, ja valinta voidaan tehdä jo pelkkien liitteiden perusteella. Hakukohteeseen, jossa pidetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet, harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeneiden mahdollinen haastattelu pidetään pääsy- ja soveltuvuuskokeiden yhteydessä. Jos alalla on soveltuvuuskoe, se on läpäistävä myös harkintaan perustuvassa valinnassa.

Harkintaan perustuvan valinnan perusteita ovat

Oppimisvaikeudet

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijan (esim. lääkäri, psykologi, erityisopettaja) laatimalla lausunnolla. Lausunnosta tulee selvitä, miten oppimisvaikeus konkreettisesti on ilmennyt hakijan opinnoissa ja niissä selviytymisessä. Joissain tapauksissa myös HOJKS voi riittää lausunnoksi, mikäli siinä on selkeästi tuotu esiin hakijan oppimisvaikeuksia.

Sosiaaliset syyt

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla on ollut perusopetuksen opintomenestykseen vaikuttaneita, henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen tai oppilaan oma tai lähipiirin vakava sairaus. Sosiaaliset syyt perustellaan asiantuntijan (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimen työntekijä) laatimalla lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, miten perusteena käytetty syy on vaikuttanut hakijan opintoihin ja niistä selviytymiseen.

Koulutodistusten puuttuminen

Tätä käytetään perusteena vain silloin, jos hakija on keskeyttänyt peruskoulun. Tällaisessa tilanteessa hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos hänellä arvioidaan olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Todistusten vertailuvaikeudet

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla ei ole suomalaisen peruskoulun tai lukion päättötodistusta ja/tai hän hakee ulkomaisella todistuksella. Hakemukseen tulee liittää todistuskopiot sekä lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos ulkomaiselta hakijalta todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen tulee liittää suomalaisen viranomaisen allekirjoittama lausunto.

Riittämätön tutkintokielen kielitaito

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija osallistuu kielikokeeseen.

Ohjeet hakijalle

1. Hanki harkintaan perustuvassa haussa tarvittavat asiakirjat. Asiantuntijalausuntojen tulee olla ajantasaisia. Jos asiantuntijalausunto on yli vuoden vanha, riittää, että tämän lisäksi koulun edustaja (esimerkiksi erityisopettaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja) laatii lausunnon, jossa kuvaa tämän hetken tilanteen.

2. Jos olet suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärän vuonna 2019 tai aiemmin, lisää mukaan kopio perusopetuksen / lukion päättötodistuksestasi.

3. Täytä yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perusten jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä.

4. Tulosta täytetty hakemus. Lähetä yksi hakemus ja yhdet liitteet samassa kuoressa osoitteeseen: Gradia Hakupalvelut, PL 472, 40100 Jyväskylä.  Kirjoita kuoren vasempaan yläkulmaan merkintä ”Harkintaan perustuva valinta”. Voit myös tuoda liitteet suoraan Hakupalveluihin osoitteeseen Sepänkatu 3, 40720 Jyväskylä (tila HA.A4.131). Liitteiden tulee olla perillä Hakupalveluissa viimeistään 10.3.2020.

Tämä harkintaan perustuvan valinnan ohjeistus koskee yhteishakua 2020.