Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuva valinta on osa yhteishakua. Harkintaan perustuva valinta tehdään yhteishaun valintapistemääristä riippumatta. Hakuperusteena ammatilliseen koulutukseen voivat olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, ulkomailla suoritettu koulutus tai puuttuva peruskoulun päättötodistus. Lukioon haettaessa hakuperusteena voi olla ulkomailla suoritettu koulutus tai puuttuva peruskoulun päättötodistus.

Kun harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija huomioidaan myös varsinaisessa valinnassa. Tässä tapauksessa hakija voi siis tulla valituksi varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Hakijat, jotka hakevat ulkomaisella todistuksella tai ovat keskeyttäneet peruskoulun, voivat tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Harkintaan perustuva valinta tehdään toimitettujen liitteiden perusteella. Hakija voidaan tarvittaessa kutsua myös haastatteluun. Kutsu harkintaan perustuvan valinnan haastatteluun lähetetään sähköpostitse hakijalle ja alaikäisen hakijan huoltajalle. Huoltaja voi myös osallistua haastatteluun. Gradiassa ei ole käytössä valtakunnallista oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta.

Hakukohteeseen, jossa pidetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet, harkinnanvaraisuus otetaan huomioon pääsy- ja soveltuvuuskokeiden yhteydessä.

Näin haet harkintaan perustuvalla valinnalla

1. Täytä yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Ilmoita hakulomakkeella, että haet harkintaan perustuvassa valinnassa. Voit hakea harkintaan perustuen jokaiseen hakukohteeseesi tai vain osaan niistä.

2. Hanki harkintaan perustuvassa haussa tarvittavat asiakirjat:

  • Sosiaaliset syyt tai oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijan laatimalla lausunnolla. Asiantuntijalausunnon tulee olla ajantasainen. Jos asiantuntijalausunto on yli vuoden vanha, koulun edustaja (esimerkiksi erityisopettaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja) voi laatia lausunnon, jossa kuvataan hakijan tämän hetkinen tilanne.
     
  • Kun perusteena on todistusten vertailuvaikeudet, hakemukseen tulee liittää todistuskopiot sekä lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jyväskylän Lyseon lukion IB-linjalle haettaessa toimitetaan suomenkielinen tai englanninkielinen käännös todistuksista. Jos ulkomaiselta hakijalta todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen tulee liittää suomalaisen viranomaisen allekirjoittama lausunto.

3. Lähetä asiakirjat postitse hakemuksesi liitteeksi osoitteeseen: Gradia Hakupalvelut, PL 472, 40100 Jyväskylä.  Kirjoita kuoren vasempaan yläkulmaan merkintä ”Harkintaan perustuva valinta”. Liitteiden tulee olla Hakupalveluissa viimeistään 7.4.2021 klo 15.00.  Liitteitä ei lähetetä erikseen Gradian eri hakukohteisiin, vaan yhdet liitteet riittävät, vaikka haet Gradiaan useampaan eri koulutukseen.

Harkintaan perustuvan valinnan asiakirjoja käsitellään oppilaitoksessamme luottamuksellisesti. Hakijan toimittamia asiakirjoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka ovat mukana opiskelijavalinnassa. Asiakirjoja käytetään ainoastaan opiskelijavalinnan perusteena ja säilytysajan jälkeen asiakirjat hävitetään.

Tämä harkintaan perustuvan valinnan ohjeistus koskee yhteishakua 2021.

Harkintaan perustuvan valinnan perusteita ovat

Oppimisvaikeudet

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijan (esim. lääkäri, psykologi, erityisopettaja) laatimalla lausunnolla. Lausunnosta tulee selvitä, miten oppimisvaikeus konkreettisesti on ilmennyt hakijan opinnoissa ja niissä selviytymisessä. Joissain tapauksissa myös HOJKS voi riittää lausunnoksi, mikäli siinä on selkeästi tuotu esiin hakijan oppimisvaikeuksia.

Sosiaaliset syyt

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla on ollut perusopetuksen opintomenestykseen vaikuttaneita, henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä syitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen tai oppilaan oma tai lähipiirin vakava sairaus. Sosiaaliset syyt perustellaan asiantuntijan (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimen työntekijä) laatimalla lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, miten perusteena käytetty syy on vaikuttanut hakijan opintoihin ja niistä selviytymiseen.

Koulutodistusten puuttuminen

Tätä käytetään perusteena vain silloin, jos hakija on keskeyttänyt peruskoulun. Tällaisessa tilanteessa hakija voi tulla valituksi ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta, jos hänellä arvioidaan olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Todistusten vertailuvaikeudet

Tätä käytetään perusteena silloin, kun hakijalla ei ole suomalaisen peruskoulun tai lukion päättötodistusta ja/tai hän hakee ulkomaisella todistuksella. Hakemukseen tulee liittää todistuskopiot sekä lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos ulkomaiselta hakijalta todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen tulee liittää suomalaisen viranomaisen allekirjoittama lausunto