Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 3 vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Haluatko tehdä töitä ihmisten parissa sosiaali- ja terveysalalla? Sosiaali- ja terveysalan työ on ihmisläheistä hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatustyötä. Työtä tehdään erilaisten asiakkaiden kanssa moninaisissa toimintaympäristöissä. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonais-valtaisesti. Lähihoitajalla täytyy olla hyvä tietopohja, käytännöllinen ja joustava työote sekä hyvä paineensietokyky. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä, ja lähihoitaja voi työllistyä moniin eri paikkoihin.

Koulutus on tarkoitettu hakijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi. Jos sinulla on työkokemusta tai aiempaa koulutusta sosiaali- ja terveysalalta, siitä on hyötyä hakuvaiheessa.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Siihen hakeudutaan täyttämällä sähköinen koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/706510 tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Koska valinta koulutukseen tai mahdolliseen haastatteluun perustuvat hakemuksessa esitettyihin tietoihin, täytä hakemus huolellisesti ja kuvaa aiemmin hankittua osaamistasi sekä kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miten tämä edistää työllistymistäsi. Tarkistathan työvoimakoulutukseen hakiessa, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet syyskuussa 2022 (haastattelut 12.-13.9.2022, soveltuvuustestit 14.-15.9.2022). Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen (23.8.2022). Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Hakijoille lähetetään erillinen kutsu, jossa on tarkempi kielikokeiden ja pääsy- ja soveltuvuuskokeiden aikataulu, ennakkotehtävä sekä ohjeet soveltuvuuskokeeseen valmistautumiseen. Kokeet ovat hakijalle maksuttomia.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kirjallisia tehtäviä, matematiikan tehtäviä, ryhmätilanne ja haastattelut. Koe mittaa hakijan aloitteellisuutta, vastuullisuutta ja sosiaalisuutta sekä sitä, kuinka hakija ilmaisee itseänsä.

Kokeessa arvioidaan ongelmanratkaisutaitoja ja sitä, onko hakija soveltuva alalle. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1 - 10 pistettä. Hakijaa ei voida valita tutkintoon,
· jos kielikokeen tulos on hylätty
· jos hän ei tule kokeeseen
· jos hän saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 (nolla) pistettä.

Koulutuksen hakuvaiheeseen kuuluu myös hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi. Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijalla täytyy olla sellainen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, että hän voi tehdä käytännön tehtäviä ja olla oppimassa työpaikalla.

Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet pitää arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan. Sinulta voidaan pyytää terveyttäsi koskevia tietoja milloin tahansa hakuvaiheen aikana, jotta voidaan arvioida ja tehdä päätös, voidaanko sinua valita koulutukseen.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan pitää ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Jos opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, hänen pitää näyttää myös rikostaustaote. Lisätietoja: https://www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kuvaus

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä.

Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta sekä hyvää paineensietokykyä. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Lähihoitajana voit työskennellä esim. päiväkodeissa, kotihoidossa ja palvelutaloissa, sairaaloissa, muissa hoito- ja palveluyksiköissä sekä suun terveydenhuollon yksiköissä. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat saavat laaja-alaiset ammatilliset työelämävalmiudet.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat:
Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
Kaksi osaamisalakohtaista tutkinnon osaa, 75 osp

Tarjolla olevat osaamisalat, 75 osp:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
Jalkojenhoidon osaamisala: suositellaan lähihoitajan lisäkoulutukseksi
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Suunhoidon osaamisala
Vammaistyön osaamisala

Osaamisaloja toteutetaan kysynnän mukaan.

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös valinnainen tutkinnon osa, jonka laajuus on 15 osp.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
• Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
• opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osaamistavoitteita (9 osp)

Monta tapaa opiskella

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Opintosi koostuvat lähi- tai verkko-opinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä ja projekteista. Opiskelijatiimissä syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena.

Opintoihin kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista, josta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella. Huomioi jo nyt, että työssäoppimisen aikana tehdään pääsääntöisesti vuorotyötä (aamu-, ilta- ja viikonloppuvuoroja). Työssäoppimispaikat sijaitsevat työssäkäyntialueella. Varaudu siis siihen, että työssäoppiminen voi toteutua lähikunnissa, ei välttämättä Jyväskylän kaupungin alueella.

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, vammaisalan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan ammattikorkeakouluopinnot, kuten esimerkiksi sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, geronomi ja toimintaterapeutti.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
26.6.-29.7. ma-pe:
puhelin klo 9 - 12, chat klo 13 - 15


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä