Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on noin 3 vuotta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

-

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu hakijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kieli kuin suomi. Jos sinulla on työkokemusta tai aiempaa koulutusta sosiaali- ja terveysalalta, siitä on hyötyä hakuvaiheessa.
Haluatko tehdä töitä ihmisten parissa sosiaali- ja terveysalalla? Sosiaali- ja terveysalan työ on ihmisläheistä hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja kasvatustyötä. Työtä tehdään erilaisten asiakkaiden kanssa moninaisissa toimintaympäristöissä. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonais-valtaisesti. Lähihoitajalla täytyy olla hyvä tietopohja, käytännöllinen ja joustava työote sekä hyvä paineensietokyky. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä, ja lähihoitaja voi työllistyä moniin eri paikkoihin.

Hakeutuminen

Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta. Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen. Koulutukseen haetaan sähköisellä koulutushakemuksella työhallinnon internet-sivuilla (https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/702675?searchPhrase=702675&announ… tai jättämällä työ- ja elinkeinotoimistoon paperihakemus.
Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus

Sinut valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin sen perusteella, mitä tietoja kirjoitat hakemukseen. Kirjoita hakemus huolellisesti ja kuvaa aiemmin hankittua osaamistasi (työkokemusta tai koulutusta). Kerro myös, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miten tämä edistää työllistymistäsi. Tarkistathan työvoimakoulutukseen hakiessa, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet helmikuussa 2022. Hakijat, jotka eivät ole toimittaneet riittävää todistusta kielitaidostaan, kutsutaan kielikokeeseen (26.1.2022). Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Hakijoille lähetetään erillinen kutsu, jossa on tarkempi kielikokeiden ja pääsy- ja soveltuvuuskokeiden aikataulu, ennakkotehtävä sekä ohjeet soveltuvuuskokeeseen valmistautumiseen. Kokeet ovat hakijalle maksuttomia.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kirjallisia tehtäviä, matematiikan tehtäviä, ryhmätilanne ja haastattelut. Koe mittaa hakijan aloitteellisuutta, vastuullisuutta ja sosiaalisuutta sekä sitä, kuinka hakija ilmaisee itseänsä.

Kokeessa arvioidaan ongelmanratkaisutaitoja ja sitä, onko hakija soveltuva alalle. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1 - 10 pistettä. Hakijaa ei voida valita tutkintoon,
• jos kielikokeen tulos on hylätty
• jos hän ei tule kokeeseen
• jos hän saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 (nolla) pistettä.

Koulutuksen hakuvaiheeseen kuuluu myös hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi. Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa opiskelijalla täytyy olla sellainen fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, että hän voi tehdä käytännön tehtäviä ja olla oppimassa työpaikalla.

Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet pitää arvioida yksilöllisen hoitotilanteen mukaan. Sinulta voidaan pyytää terveyttäsi koskevia tietoja milloin tahansa hakuvaiheen aikana, jotta voidaan arvioida ja tehdä päätös, voidaanko sinua valita koulutukseen.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan pitää ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Jos opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, hänen pitää näyttää myös rikostaustaote. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kuvaus

Lähihoitaja on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia monipuolisesti ihmisten kasvuun, hoitoon ja huolenpitoon sekä kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä.

Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii tietopuolista, käytännöllistä ja joustavaa otetta sekä hyvää paineensietokykyä. Lähihoitajien työllisyystilanne on hyvä ja työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset. Lähihoitajana voit työskennellä esim. päiväkodeissa, kotihoidossa ja palvelutaloissa, sairaaloissa, muissa hoito- ja palveluyksiköissä sekä suun terveydenhuollon yksiköissä. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat saavat laaja-alaiset ammatilliset työelämävalmiudet.

Rakenne

Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Ammatillisen koulutuksen aikana opiskellaan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, joita ovat esimerkiksi suomi toisena kielenä (S2), matematiikka, tieto- ja viestintätekniikka ja työelämätaidot. Lisäksi opintojen aikana on mahdollisuus saada tukea S2-kielen opiskeluun. Opiskelijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito toimia työelämässä sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä.
Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat ovat Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp), Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (35 osp) sekä kaksi osaamisalakohtaista tutkinnon osaa.

Tarjolla olevat osaamisalat (75 osp):
• Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
• Jalkojenhoito (suositellaan lähihoitajan lisäkoulutukseksi)
• Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
• Mielenterveys ja päihdetyö
• Sairaanhoito ja huolenpito
• Suunhoito
• Vammaistyö
Osaamisaloja toteutetaan kysynnän mukaan. Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös 15 osp valinnainen tutkinnon osa.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
• Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
• opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osaamistavoitteita (9 osp)

Monta tapaa opiskella

Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa suunnitellaan opintojen laajuus ja opiskeluaika, opiskelutavat sekä mahdolliset tukitoimet. Koulutuksessa on erilaisia opiskelutapoja: lähiopetusta koulussa ja verkko-opintoja, opintokäyntejä, erilaisia oppimistehtäviä sekä projekteja. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Huomioi jo nyt, että työssäoppimisen aikana tehdään pääsääntöisesti vuorotyötä (aamu-, ilta- ja viikonloppuvuoroja). Työssäoppimispaikat sijaitsevat työssäkäyntialueella. Varaudu siis siihen, että työssäoppiminen voi toteutua lähikunnissa, ei välttämättä Jyväskylän kaupungin alueella.

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, vammaisalan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan ammattikorkeakouluopinnot, kuten esimerkiksi sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, geronomi ja toimintaterapeutti.

Hakupalvelut

040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
chat gradia.fi/oppimaan
Ma, ke ja to klo 9–15, ti ja pe klo 10–14


 

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä