Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n. 2 – 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Oletko sosiaalinen, vastuuntuntoinen ja palveluhenkinen?Onko sinulla paineensietokykyä ja päätöksentekotaitoja sekä hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot? Haluat oppia alan tietotekniikkaa ja teknologiaa. Olet joustava ja sinulla on kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä valmiutta omaksua uusia tietoja ja taitoja oppimalla erilaisissa oppimisympäristöissä. Haluat kehittyä hyväksi ensihoidon ammattilaiseksi.

Perustason ensihoidon opintoihin sisältyy ajoharjoittelua ambulanssilla, joten opiskelijalla tulee olla B-luokan ajokortti ennen perustason osaamisalan opintojen alkua.

Hakeutuminen

Yhteishaussa haet suoraan perustason ensihoidon osaamisalaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Suoritettu lukion oppimäärä tai lukiota vastaava koulutus.

Koulutukseen hakeutuville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe torstaina 6.5.2021. Koe on hakijalle maksuton. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi (voimassa olevat ajokortit, passi, henkilötodistus).
HUOM! Koronatilanteen vuoksi pääsy- ja soveltuvuuskoe toteutetaan Teams-etäyhteyden välityksellä. Hakija saa viikolla 15 sähköpostilla kutsun, jossa on tarkemmat ohjeet kokeeseen valmistautumiseen.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen tavoitteena on mitata hakijoiden valmiuksia opiskella ja toimia kyseisellä alalla sekä parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi. Koe mittaa hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmaratkaisua. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0–10 pistettä. Koulutukseen ei voi tulla valituksi ilman kokeeseen osallistumista tai jos saa kokeesta 0 pistettä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen tulos selviää yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuussa.

Opiskelijaksi ottaminen tehdään koulutuksen järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella. Koetulokset eivät siirry hakijan mahdollisiin muihin perustason ensihoitajakoulutuksen pääsykokeellisiin hakukohteisiin.

Tällä alalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto. Mikäli opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy käytännön työskentelyä alaikäisten kanssa, tulee hänen esittää myös rikostaustaote nähtäväksi.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Kuvaus

Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään tiimeissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ihmisten parissa. Työssä lähtökohtana on asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Työ vaatii joustavuutta ja paineensietokykyä. Opintojen aikana syvennät omia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojasi opiskelijatiimissä sekä kehität itsenäistä ja vastuullista toimintaasi opiskelijana ja tulevana ammattilaisena. Käytössämme on erilaisia oppimisympäristöjä, kuten koulutusambulanssimme videokameroineen sekä ensihoidon simulaatioluokkamme. Koulutusambulanssilla pääset jo koulutuksen aikana harjoittelemaan ajamista, ja kliinisiä taitoja pääset harjoittelemaan turvallisesti simulaatio Sim Man 3G -nukella.

Perustason ensihoitajana voit työskennellä esimerkiksi erilaisissa ensihoidon yksiköissä, sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla tai terveyskeskusten päivystysvastaanotoilla, akuutti vuodeosastoilla sekä yliopistollisten sairaaloiden tai akuuttihoidon osastoilla ja leikkausosastoilla. Myös erilaiset vanhustenhoidon yksiköt, kuten palvelutalot ja kotihoito, voivat olla perustason ensihoitajan työpaikkoja.

Rakenne

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp:
• Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 25 osp
• Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 30 osp
• Ensihoidossa toimiminen 40 osp
• Akuuttihoitotyössä toimiminen 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp:
• Immobilisaatiohoidon toteuttaminen 15 osp
• Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen 15 osp
• Huippuosaajana toimiminen 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp:
• Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
• Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osien osaamistavoitteita 9 osp

Monta tapaa opiskella

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS), jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Opintosi koostuvat kontaktiopinnoista, opintokäynneistä, erilaisista oppimistehtävistä, projekteista sekä työelämässä oppimisesta.

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun pystyy yhdistämään Gradiassa: www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa.

Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto: www.gradia.fi/oppimaan/kahden-tutkinnon-opinnot.

Kustannukset

Opetus on sinulle maksutonta. Kustannuksia koituu työvaatetuksesta sekä oppikirjoista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat esimerkiksi ensihoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, sosionomi ja toimintaterapeutti.

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy myös ammatillisen koulutuksen tarjonnasta, esimerkiksi terveysalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto sekä mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Aika

-

Paikkakunta

Jämsä