Laajuus

Opintojen laajuus on 25 kurssia. Koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Aika

-

Hakuaika

Yhteishaku

Kenelle

Lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö,
1. joka on maahanmuuttaja tai vieraskielinen;
2. joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän taikka jolla katsotaan
muutoin olevan vastaavat tiedot ja taidot;
3. jolla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä;
4. jonka tavoitteena on jatkaa opiskelua lukiossa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen jälkeen; ja
5. joka ei ole suorittanut yliopistolain (558/2009) 37 pykälän 1 momentissa mainittua tutkintoa
tai korkeakoulututkintoa.

LUVA-koulutus ei johda tutkintoon eikä automaattisesti anna oikeutta lukion aloituspaikkaan.

Kelpoisuusvaatimukset

Peruskoulun päättötodistus tai vastaava oppimäärä.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on B1.1.

Kuvaus

Koulutuksessa tavoitteena on parantaa suomen kielen taitoa ja kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Koulutuksessa vahvistetaan tietoja ja taitoja, joita vaaditaan lukio-opiskelussa sekä lisätään suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta.

Rakenne

Tutkinnon rakenne
• suomi toisena kielenä 10
• muut kielet 3
• matemaattiset aineet (matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia) 2
• yhteiskunnalliset aineet ja kulttuurintuntemus (historia ja yhteiskuntaoppi) 2
• opintojen ohjaus 2
• valinnaisia opintoja 6
YHTEENSÄ 25 kurssia

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden.

Monta tapaa opiskella

Opetus toteutetaan lähiopetuksena ma-to klo 17-20.40.

Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa määritetään opiskelun tavoite, suoritettavat kurssit ja tarvittava tuki. Opintosuunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin tehdyt opinnot ja osaaminen sekä opiskelijan elämäntilanne.

Koulutus on iltaopiskelua.

Kustannukset

Elokuussa 2021 opiskelunsa Gradiassa aloittavat, peruskoulusta keväällä 2021 valmistuvat opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Nämä opiskelijat saavat maksutta opiskeluajalleen käyttöönsä opinnoissa tarvittavat oppimateriaalit, tietokoneen sekä muut välttämättömät opiskeluun tarvittavat työasut ja -välineet. Erityisvälineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet, opiskelijat hankkivat jatkossakin itse. Opetus ja ruokailu ovat kaikille LUVA-koulutuksen opiskelijoille maksuttomia.

Muille kuin oppivelvollisuuden piiriin kuuluvalle koulutus on maksutonta.
Opiskelija maksaa oppimateriaalit ja välineet.

Opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Lisätietoa: www.kela.fi/opintotuki-kuka-voi-saada

Jatko-opintomahdollisuudet

LUVA-opinnot suorittanut voi hakea lukioon tai ammatilliseen koulutukseen jatkamaan toisen asteen opintoja.

Hakupalvelut

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Aika

-

Paikkakunta

Jyväskylä