Laajuus

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Koulutuksen suunniteltu kesto on n.1,5-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hakuaika

Jatkuva haku

Kenelle

Opiskele ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaajaksi työelämälähtöisellä koulutuspolulla!
Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat tulevaisuudessa työskennellä ikääntyneiden hoidon parissa ja tukea ikääntyneiden arjen mielekkyyttä. Tarjoamme ikääntyvien hoitotyöhön suuntautuneen koulutuspolun, jossa opiskelu toteutetaan pääasiallisesti työpaikoilla - näin ollen opintojen suorittaminen onnistuu myös kauempaa maakunnasta käsin. Vanhustyön työnantajat tarvitsevat uusia työntekijöitä ja työllistymisesi alalle on hyvin todennäköistä jo opintojen aikana.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville sekä uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville.

Opiskelua sekä työllistymistä auttaa, jos olet sosiaalinen, vastuuntuntoinen, palveluhenkinen ja sinulla on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot.

Hakeutuminen

Haku koulutukseen on kiinni. Seuraava koulutuksen ajankohta ja hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Kelpoisuusvaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet 27.-28.1.2021. Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sisältävät kirjalliset ennakkotehtävät sekä psykologin haastattelun tietoturvallisen Teams - etäyhteyden välityksellä. Koe on osallistujalle maksuton. Hakijoille lähetetään pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu, jossa on haastattelun tarkempi aikataulu, ennakkotehtävät ja ohjeet kokeeseen valmistautumiseen.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa arvioidaan aloitteellisuutta, vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmaratkaisutaitoja ja soveltuvuutta alalle. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1–10 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi tutkintoon, mikäli hän saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta nollan tai ei osallistu kokeeseen.

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan kielikokeeseen 22.1.2021. Kutsu lähetetään viikkoa ennen koepäivää. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista: www.gradia.fi/kielikoe

Sosiaali- ja terveysalalla noudatetaan tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten, milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppimaan/sora-lainsaadanto

Kuvaus

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet toimia ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen ammattilaisena. Tässä työssä keskeisenä päämääränä on ikäihmisen mielekkään arjen edistäminen ja siksi voit hyödyntää työssä monipuolisesti myös omaa luovuuttasi!

Koulutus toteutetaan työelämäpainotteisesti ja opintoihin sisältyvät tutkinnon osat suoritetaan pääasiallisesti koulutussopimuksella työpaikoilla. Työpaikoiksi soveltuvat ympäristöt, joissa ikäihmiset asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä esimerkiksi kotihoito, palveluasuminen ja päivätoiminta. Opiskelijalla voi olla jo tiedossa työpaikka, jonka kanssa hän on keskustellut mahdollisuudesta koulutussopimukseen tai muussa tapauksessa oppilaitos huolehtii koulutussopimuspaikan löytymisestä.

Opintojen aikana on mahdollisuus siirtyä oppisopimukseen, mikäli työnantaja on valmis maksamaan opiskelijalle palkkaa ja sitoutumaan oppisopimuskoulutukseen.

Rakenne

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa:
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp

Kaksi ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan pakollista tutkinnon osaa:
• Kotihoidossa toimiminen 40 osp
• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvä valinnainen tutkinnon osa 15 osp: Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen 15 osp.

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp suoritetaan joustavasti opintojen aikana:
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Monta tapaa opiskella

Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäistä tiedonhakua, oppimistehtäviä, verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöissä, jotka järjestetään työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta sovitaan työpaikan kanssa koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Lisätietoja: www.gradia.fi/oppisopimuskoulutus/l17387.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Jatko-opintomahdollisuudet

Jatkokoulutusvaihtoehtoja löytyy Gradian ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonnasta, kuten terveysalan ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, mielenterveys ja päihdetyön ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä hieronnan ammattitutkinto.
Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleisimpiä jatkokoulutusvaihtoehtoja ovat alan ammattikorkeakouluopinnot, kuten esimerkiksi sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, ensihoitaja, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, suuhygienisti, hammasteknikko, geronomi ja toimintaterapeutti.

HAKUPALVELUT

040 341 6193 tai
hakupalvelut@gradia.fi
Puhelinaika ja chat
ma, ke, to klo 09–15
ti, pe klo 10–14

Tutkinnon perusteet

Katso ePerusteet

Paikkakunta

Jyväskylä