Laadunhallinta

Toimintamme lähtökohtana on asiakaskeskeisyys – asiakkailla tarkoitamme tässä sekä opiskelijoita että alueen työelämää. Asiakaskeskeisyys konkretisoituu arjessa, osana toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Opiskelijoita, yhteistyökumppaneita ja yhtä lailla Gradian koko henkilöstöä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Tavoitteena on hyvinvoiva, palveleva ja avoin oppimisyhteisö, joka yhdessä vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin.

Palvelun laatu Gradiassa koostuu opiskelijan ja työelämän kokemuksista. Siitä, kuinka hyvin pystymme tuottamaan asiakkaille lisää tarvittavaa osaamista ja tukemaan heitä oppimisprosessissa. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että henkilöstön osaaminen ja toimintatavat ovat sellaisia, joilla tarpeita vastaava korkeatasoinen suunnittelu, ohjaus ja opetus toteutuvat.

Laadunhallinnan rooli Gradiassa

Laadunhallinnan tehtävänä on varmistaa toimintamme laatu sekä aktiivisesti kehittää toimintatapojamme. Tämän varmistamiseksi osana laadunhallintaa kerätään ja tuotetaan monipuolista ennakointi-, seuranta-, arviointi- ja palautetietoa.

Laadunhallinnan tavoitteena Gradiassa on

  • tukea Gradian strategisten tavoitteiden saavuttamista
  • parantaa jatkuvasti toimintaamme ja tuloksiamme sekä uudistaa toimintatapojamme
  • vakioida toimintatapoja Gradian sisällä
  • vahvistaa osallistavaa laatukulttuuria Gradia-yhteisön sisällä ja sidosryhmäyhteistyössä
  • rakentaa parempi arki kaikille gradialaisille

Tehdään oikeita asioita ja asioita oikein

Kaikkea Gradian toimintaa ja siten myös laadunhallintaa ohjaa Gradian strategia, joka laaditaan ja päivitetään valtuustokausittain yhdessä Gradia-yhteisön ja sidosryhmien kanssa. Gradian voimassa olevan Uusi yhdessä 2020+ -strategian linjaukset ja sen aina 2030 luvulle ulottuvat päätavoitteet viedään vuosittain tulosalueiden ja yksiköiden toimintasuunnitelmiin ja talousarvioihin. Operatiivisen työn taustalla vaikuttavat johtoryhmien päätökset, kehittämisohjelmat ja hankkeet sekä laadunhallinnan työvälineet. Toteutus perustuu toimintajärjestelmään, johon kuuluvat ydinprosessit ja tukiprosessit sekä niiden toimintaohjeet ja menettelytavat. Osa toisen asteen koulutuksen järjestämiseen ja toteuttamisen liittyvistä ohjeista on lakisääteisiä, osa meidän itsemme yhteisesti sopimia.

Gradian toimintajärjestelmän perusperiaatteena on jatkuvan parantamisen malli. Mallissa toiminta on jatkuvassa liikkeessä: toiminta suunnitellaan, suunnitelman pohjalta toimitaan, toimintaa arvioidaan ja arvioinnin perusteella sitä kehitetään edelleen. Jatkuvan parantamisen mallissa tavoitetasoa nostetaan aina toiminnan kehittymisen myötä.

Laatu opiskelijan näkökulmasta

 

Laatu opiskelijan näkökulmasta -kuva

 

Kuva tekstimuodossa:

Kuvassa havainnollistetaan laatua opiskelijan näkökulmasta. Koulutuksen alkaessa opiskelija suunnittelee yhdessä opetushenkilöstön kanssa henkilökohtaisen opintopolkunsa. Suunnittelua ohjaavat opetussuunnitelmat ja tutkintojen perusteet.

Opiskelun aikana opiskelija hankkii osaamista eri oppimisympäristöissä. Oppimista ohjaavat henkilökohtainen opintopolun suunnitelma, raportointiohjeet, eettiset ohjeet sekä oppilaitoksen ja työpaikkojen ohjeet.

Opiskelija antaa palautetta opintojaksopalautteiden sekä aloitus- ja päättövaiheiden palautteiden muodossa. Lisäksi opiskelijoille suunnataan terveyskyselyjä ja muita kansallisia palautekyselyjä. Opiskelijoita kutsutaan osallistumaan myös erilaisiin teema- ja järjestelmäarviointeihin. Opiskelijakunnat tekevät omia palautekyselyjään.

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen käsittelemällä palautteita opettajien kanssa ja opiskelijakunnassa. Opiskelijoilla on edustajat tiimeissä sekä työ- ja johtoryhmissä.

Koulutuksen laatu syntyy arkipäivän teoista

 

Koulutuksen laatu -kuva

 

Kuva tekstimuodossa:

Kuva havainnollistaa sitä, miten laatu syntyy arkipäivän teoissa.

Koulutuksen suunnittelua ohjaavat työelämän tarpeet, Gradian strategia, tulokset ja palautteet, kehittämisohjelmat, sidosryhmien odotukset ja ennakointi.

Koulutuksen aloitukseen liittyvät opetussuunnitelmat ja tutkintojen perusteet, opintojen henkilökohtaistaminen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Ohjaus ja tuki on monitahoista eli siinä ovat mukana ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, opettajat, erityisopettajat ja opiskeluavustajat.

Pedagogiset ratkaisut, joustavuus, yksilölliset valinnat ja hyvät työelämäverkostot tukevat yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Hankittua osaamista arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin, ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Itsearviointi on osa osaamisen näyttämistä.

Gradian kerää runsaasti palautetta omasta toiminnastaan: opintojaksopalautteet, opintojen aloitus- ja päättövaiheen palaute, työelämäpalaute, teema- ja järjestelmäarvioinnit, itsearvioinnit, oppimistulosten arvioinnit ja vertaisarvioinnit.

Toimintaa kehitetään saadun palautteen pohjalta tiimipalavereissa, yksikkökokouksissa ja kehittämisryhmissä. Systemaattisen parantamisen tueksi laaditaan kehittämisohjelmia. Kehittämistoimenpiteet vaikuttavat koulutusten suunnitteluun eli laatuympyrä pyörähtää uudelleen alkuun.

Opiskelijan matka jatkuu koulutuksen päättymisen jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin. Mukana kulkee elinikäinen oppiminen.

Astetta parempi arki -käsikirja

Astetta parempi arki -käsikirja antaa kokonaiskuvan Gradian toimintajärjestelmästä, toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä osana jokaisen gradialaisen omaa työtä. Käsikirja on ensimmäinen yksiin kansiin koottu kuvaus toimintajärjestelmästämme. Käsikirja on elävä asiakirja ja sitä tullaan päivittämään vuosittain.

Toimintajärjestelmämme koostuu yhteisistä toimintatavoista ja pelisäännöistä, joita systemaattisesti noudattamalla pystymme toteuttamaan laatustrategiaa ja saavuttamaan asetetut laatutavoitteet.

Käsikirja löytyy tämän sivun alalaidan liitteenä. Tutustu!

Saarikko Taina

Kehittämispäällikkö